Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017

Article 1. Àmbit d'aplicació

1.1 El Fons d'IGUALTAT de la UPF estarà a disposició dels següents membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Dones estudiants que hagin patit violència masclista, així com els fills i filles que en depenen, segons les formes definides en l'article 4 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i

b) Estudiants del col·lectiu LBGTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) que hagin vist afectat o necessitin acompanyament en el seu dret de viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

1.2 Aquest fons actua en absència d'altres fonts de suport ja previstes en la legislació.

1.3 Aquest ajut es podrà atorgar només una vegada per estudiant, a excepció dels casos en què la comissió responsable de l'adjudicació dels ajuts prevista a l'Article 5  ho valori com a motivat per una nova situació.

 

Article 2. Modalitats dels ajuts

2.1. Les modalitats dels ajuts són els següents:

  • Matrícula per crèdits matriculats per primera o per segona vegada, només en el cas d'estudiants previstos a l'apartat b) de l'Article 1.1.
  • Altres ajuts que consideri la comissió, en el cas de tots els estudiants previstos als apartats a) i b) de l'Article 1.1.

2.2 L'import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l'apartat anterior, per l'adaptació a la situació de la persona sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d'ajut disponible, segons el que consideri la Comissió responsable de l'adjudicació dels ajuts.

 

Article 3. Finançament

La Universitat assegura la dotació d'una reserva anual de 3.000 Euros per a l'execució del fons.

 

Article 4. Tramitació i procediment de selecció

4.1 El procediment per accedir als ajuts vinculats al Fons d'IGUALTAT de la UPF s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada, la qual haurà de presentar la mateixa en qualsevol dels llocs previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4.2 Un cop formalitzada la sol·licitud, correspondrà a la Unitat d'Igualtat la instrucció del procediment.

4.3 La tramitació i el procediment de selecció s'articulen de la següent forma:

a) Un cop rebuda la sol·licitud, la Unitat d'Igualtat concertarà una entrevista amb la persona interessada.

b) A continuació la Unitat d'Igualtat elaborarà un informe valorant la concurrència dels supòsits per accedir als Fons d'IGUALTAT de la UPF i el farà arribar a la Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts.

c) Correspondrà a la Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts la decisió sobre la concessió dels ajuts. En cas que ho consideri necessari, la comissió responsable de l'adjucació dels ajuts podrà requerir l'assessorament de tècnics especialistes abans de prendre la seva decisió.

d) La comunicació amb l'estudiant sobre la resolució de la sol·licitud es canalitzarà des de la Unitat d'Igualtat, que serà també la unitat responsable de tramitar la concessió de l'ajut davant la resta de serveis i unitats de la Universitat.

e) Les comunicacions amb l'estudiant sol·licitant es faran a través de l'adreça de correu electrònic que s'hagi fet constar a la sol·licitud.

 

Article 5. Composició de la comissió responsable de l'adjucació dels ajuts

La Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts estarà composada pels vicerectors competents en matèria d'estudiants i de polítiques d'igualtat de gènere, així com per la persona encarregada de la direcció de la Unitat d'Igualtat.

 

Article 6. Termini

6.1 La presentació de sol·licituds romandrà oberta tot l'any.

6.2 La Comissió responsable de l'adjudicació dels ajuts resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la formalització de la sol·licitud per part de la persona interessada. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà estimada.

 

Article 7. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

 

Article 8. Revocació de l'ajut

Aquest ajut podrà ser revocat en cas de comprovar-se que s'han falsejat dades o que no es compleixen les circumstàncies expressades a la petició.

 

Article 9. Avaluació

La Unitat d'Igualtat presentarà al rector un informe anual sobre el funcionament d'aquest fons.

 

Disposició addicional única

Es faculta la Comissió responsable de l'adjucació dels ajuts per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.