Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003

1. Normes generals

1.1. La convocatòria dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF correspondrà a la Rectora de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. A las bases específiques de cada convocatòria es determinarà:

· per a l'ingrés a les escales dels grups A i B: la plaça vacant objecte de la convocatòria, indicant si és del torn lliure o de promoció interna.
· per a l'ingrés a les escales dels grups C, D i E: el nombre total de places vacants, tant del torn lliure com les de promoció interna, si s'escau.

Les persones que prenguin part en la convocatòria no poden participar en més d'un torn.

1.3. A les bases específiques de cada convocatòria es pot incloure fins un 10% addicional del total de les places vacants per als aspirants que, un cop superats tots els requisits de la fase de selecció, no hagin obtingut cap de les places convocades. Aquests aspirants restaran en situació d'expectativa de nomenament i seran nomenats funcionaris en ocasió de vacant.

1.4. Les places reservades als aspirants que acreditin la condició legal de disminuït que no es cobreixin s'acumularan al mateix torn.

Les places sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan a les del torn lliure i a l'inrevés.

1.5. La realització dels processos selectius s'ajusta al que estableixen l'article 103.3 de la Constitució espanyola; la normativa estatal bàsica recollida a la Llei 30/1984, de 2 d'agost; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; la Llei 15/1997, de 24 de desembre, quant a les taxes d'inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les presents bases.

1.6. D'acord amb el que estableixen l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, i de conformitat amb el que preveuen la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat, els aspirants, al llarg del procés selectiu, han de demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.

2. Requisits de participació

2.1. Requisits generals de participació.
Per a ser admeses en el procés selectiu, les persones aspirants han de complir els requisits següents: 
a) Haver complert els 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels altres estats membres de la Unió Europea o la d'algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
c) Posseir algun dels títols que es determinin a les bases específiques de cada convocatòria 
d) No estar separat, per causes d'expedient disciplinari, del servei de l'Administració pública i no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions pròpies de les places objecte de la convocatòria.
f) Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana mitjançant la presentació del certificat de la Direcció General de Política Lingüística del nivell intermedi de català (B) o equivalent per als llocs de l'escala Auxiliar de Serveis o el certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent per a la resta de llocs. Si no es posseeix la certificació esmentada, el tribunal avaluarà aquests coneixements en relació amb les funcions de l'escala convocada mitjançant una prova, la qual es qualificarà d'apte o no apte.

2.2. Requisits específics de participació per al torn de promoció interna.
a) Poden participar pel torn de promoció interna els funcionaris de la Universitat Pompeu Fabra del grup immediatament inferior al de les places objecte de la convocatòria, que compleixin, a més dels requisits generals establertes a la base 2.1 anterior, el requisit de tenir una antiguitat mínima de dos anys en el cos o l'escala del grup immediatament inferior, d'acord amb l'article 59 del Decret legislatiu 1/1997. 
b) De conformitat amb la disposició addicional 23 del text únic dels preceptes de determinats textos legals a Catalunya en matèria de funció pública, introduïda per l'article 6.5 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització, l'accés a cossos o escales del grup C es pot dur a terme mitjançant la promoció interna des de cossos o escales del grup D quan es tingui una antiguitat de 10 anys en un cos del grup D o de 5 anys i la superació d'un curs de formació específic.

2.3. Els requisits generals i específics indicats en aquesta base s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

3. Sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per prendre part en les convocatòries s'han d'adreçar a la rectora de la Universitat Pompeu Fabra i s'han de formalitzar segons el model normalitzat d'instància que s'especifica a l'annex _ d'aquestes bases.

Els impresos de sol·licitud estaran publicats a la web (www.upf.edu/rrhh/acces) i també es facilitaran al Registre de la Universitat esmentat al paràgraf següent.

3.2. Les sol·licituds es poden presentar al registre general de la Universitat Pompeu Fabra, pl. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona, de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15.30 a 17 h, divendres de 9 a 14 h, o durant el període de jornada intensiva de 9h a 14 h, o bé es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.3. Els aspirants han de fer constar a la sol·licitud el torn mitjançant el qual desitgen participar. Si no consta cap opció a la sol·licitud, o si hi ha dubtes al respecte, s'entendrà que participen pel torn lliure, sens perjudici del que estableix la base 4.2.

3.4. Juntament amb la sol·licitud, i dins del termini establert al punt 3.2, els aspirants han d'adjuntar:

a) Fotocòpia compulsada d'un dels certificats que especifica la base 2.1.f)

b) Els aspirants que s'acullin al que estableix l'article 34 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, als efectes de restar exempt de l'abonament de la taxa d'inscripció que preveu la base 3.6, han d'aportar un certificat expedit per la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat (INEM) del Departament de Treball, conforme es troben en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica, i en el cas dels jubilats que no hagin complert els 65 anys, un certificat de l'organisme competent.

c) Els aspirants que participin pel torn de promoció interna previst a la base 2.2., certificació on consti l'antiguitat de l'aspirant en cossos o escales del grup immediatament inferior.

d) Els aspirants discapacitats que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, han de fer constar a la sol·licitud aquesta condició i si s'acullen a la reserva de places. En el cas que necessitin una adaptació dels mitjans en la realització de les proves, cal que ho indiquin.

3.5. Els documents justificants que es presentin en fotocòpia han de ser compulsats per la qual cosa s'hauran de presentar al registre de la Universitat, o a qualsevol dels previstos a l'article 38.4.a) i b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els documents originals i una fotocòpia, la qual es compulsarà per a l'expedient de la convocatòria i es retornaran els originals a la persona interessada.

3.6. D'acord amb el que preveu la Llei 15/1997, per prendre part en la convocatòria, els aspirants han d'abonar la taxa corresponent al grup al qual pertany la plaça. L'import es determinarà a les bases específiques de la convocatòria.

Estan exempts de realitzar el pagament de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.4.b) i dins el termini de presentació de sol·licituds, que es troben en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica, i els jubilats.

El pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa de Catalunya, mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic, en el compte corrent núm. 2013-0229-02-004527-68 "Universitat Pompeu Fabra. Compte restringit d'ingressos PAS". Quan el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic, cal que, com a nom del remitent hi consti el del mateix aspirant, el qual ha d'adjuntar a la sol·licitud el resguard de la imposició.

A la sol·licitud hi ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat per a aquesta finalitat i l'import de la taxa, els quals són acreditatius del seu abonament. La seva mancança determina l'exclusió de l'aspirant, llevat que el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic i s'hagi adjuntat el resguard.

En cap cas el pagament de la taxa substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat dins el termini i en la forma que preveu el punt 3.2.

4. Admissió dels aspirants

4.1. El primer dia hàbil següent al transcurs de 7 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la rectora de la Universitat Pompeu Fabra dictarà una resolució indicant el dia en què es faran públiques tant la llista provisional com la llista definitiva d'admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà a la web de la Universitat (www.upf.edu/rrhh/acces) i indicarà el lloc on estaran exposades les llistes. La llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria amb els motius d'exclusió especificarà el torn mitjançant el qual participen, els aspirants que, en compliment de la base 2.1.f), han de realitzar la prova de llengua catalana i també l'adaptació que s'hagi reconegut als aspirants disminuïts legals, d'acord amb el certificat del Centre d'Atenció als Disminuïts (CAD) així com els aspirants del col·lectiu anterior que s'acullin a la reserva de places per a disminuïts legals.

Aquesta resolució, a més, fixarà el termini per tal que les persones amb discapacitat que s'acullin a la reserva o necessitin adaptació en la realització de les proves aportin una fotocòpia compulsada de la Resolució de la qualificació de la disminució i el certificat de l'equip oficial de valoració de disminucions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents a la plaça a cobrir i determini, si s'escau, les adaptacions que l'aspirant necessiti per a la realització de proves, i en el cas de superar-les, en el lloc de treball. Als efectes de l'obtenció del certificat esmentat, a la demarcació de Barcelona els interessats poden adreçar-se al centre EVO- Laboral, Av. Paral·lel, 147, 08004 Barcelona.

4.2. Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes provisionals d'admesos i exclosos, per presentar en els mateixos llocs que s'indica a la base 3.2. possibles reclamacions per tal d'esmenar els defectes de la sol·licitud, o per adjuntar la documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que els aspirants exclosos no esmenin dins d'aquest termini els defectes a ells imputables, o no adjuntin la documentació preceptiva que hagi motivat la seva exclusió, s'arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

No es procedirà a la devolució de les taxes quan l'exclusió es produeixi per causes imputables a l'interessat.

4.3. A la resolució d'aprovació de les llistes definitives es determinarà el lloc i la data de començament del primer exercici, i si escau, l'ordre d'actuació dels aspirants. També s'indicaran les característiques de les proves a què fa referència la base 6.2. si no s'ha fet anteriorment amb la publicació de les llistes provisionals.

4.4. D'acord amb el que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb l'exposició de les resolucions indicades a la web i al tauler d'anuncis de la Universitat es considerarà realitzada l'oportuna notificació als interessats, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5. Els errors materials i de fet es poden esmenar en qualsevol moment.

4.6. Les resolucions d'aprovació de les llistes definitives esgoten la via administrativa.

5. Tribunal

5.1. Els membres del tribunal s'indicaran a les bases específiques de cada convocatòria.

5.2. El tribunal podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes perquè col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves. L'avaluació definitiva dels aspirants és competència del tribunal.

5.3. Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se, i notificar-ho a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992 esmentada, o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives en els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes i en els termes que estableix l'article 29 de la Llei 30/1992.

5.4. El tribunal escollirà un dels seus membres vocals perquè actuï com a secretari.

5.5. El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot cas al que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya.

5.6. Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a la Pl. de la Mercè, 12, 08002 Barcelona.

5.7. L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris referents a la participació en la convocatòria, a la valoració del candidat i al desenvolupament del procés selectiu, quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats transcendentals en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment que se n'adquireixi la constància. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

5.8 El tribunal adoptarà les mesures necessàries per tal que els aspirants discapacitats gaudeixin d'igualtat d'oportunitats per a la realització de les proves que la resta d'aspirants. En aquest sentit, s'establiran per a les persones discapacitades les adaptacions de temps i mitjans que requereixin, de conformitat amb el contingut del dictamen de l'equip de valoració a què fa referència la base 4.1.

5.9. El Tribunal està classificat en les categories següents de les que estableix el Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 201/1993, de 27 de juliol:

Categoria primera per a les places de Grup A
Categoria segona per a les places de Grup B 
Categoria tercera per a les places de Grup C 
Categoria quarta per a les places de Grup D
Categoria cinquena per a les places de Grup E

6 Procediment de selecció

6.1. Els sistemes de selecció dels aspirants són l'oposició, el concurs-oposició o el concurs lliure, segons es determini a les bases específiques de la convocatòria.

6.2. Els procediments de selecció seguiran l'estructura i constaran de les proves que s'indiqui a les bases específiques de la convocatòria.

6.3. La data i el lloc de realització de la primera prova s'especificaran a la resolució per la qual es declari aprovada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, establerta a la base 4.3.

La data, l'hora i el lloc de realització de les proves següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior.

6.4. Els aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos del procés selectiu i perdran tots els seus drets en la convocatòria.

6.5. Les qualificacions de les proves es faran públiques a la web (www.upf.edu/rrhh/acces) i al rectorat de la Universitat (plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona) i es comunicaran a l'òrgan convocant.

7. Aspirants proposats

7.1. Un cop finalitzades les proves, el tribunal farà públics els resultats finals de les diferents fases de l'oposició, del concurs-oposició o del concurs.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició i, si persisteix l'empat, en favor de l'aspirant de major edat.

7.2. La puntuació global obtinguda pels aspirants, determinarà els aspirants que, d'acord amb el nombre de places convocades, i sens perjudici del que preveu la base 1.4, han superat el procés selectiu, a manca del període de pràctiques, els quals seran proposats pel tribunal a l'òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris de carrera o funcionaris en pràctiques, segons el cas. El tribunal farà pública aquesta proposta, per ordre de puntuació, a l'edifici del Rectorat i a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra.

En cap cas el tribunal no podrà declarar que han superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, sens perjudici d'allò que preveu la base 1.3, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que contradigui l'anterior.

7.3 Els aspirants proposats hauran de presentar a la Universitat Pompeu Fabra, dins el termini dels 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació de la proposta, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial equivalent que acrediti la nacionalitat en vigor.

b) Fotocòpia compulsada del títol a què fa referència la base 2.1.c).

c) Declaració de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat per resolució ferma d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

d) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitats que preveu la legislació vigent, o d'exercir, dins el termini per a la signatura del contracte, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

e) Certificat mèdic oficial que acrediti la possessió de la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir. Aquest certificat ha d'haver estat expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. 
Queda exempt d'aportar el certificat esmentat l'aspirant proposat que tingui la condició legal de disminuït i hagi aportat prèviament el certificat que preveu la base 3.4.d).

7.4. Els aspirants proposats del torn de promoció interna hauran de presentar únicament la documentació referida a les lletres b) i d) de la base anterior.

7.5. Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

8. Assignació de destinacions

8.1. Un cop verificat que els aspirants han presentat la documentació indicada i reuneixen els requisits i condicions requerits, es procedirà a l'adjudicació definitiva - o provisional en els casos del funcionaris en pràctiques- dels llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció i respectant l'ordre de prioritats establert als articles 60.1 i 27.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

A aquests efectes, optaran en primer lloc a les places els aspirants que accedeixen pel torn de promoció interna i posteriorment els del torn lliure. Igualment, dins el torn lliure, tindran preferència els aspirants que, gaudint de la condició legal de disminuït, s'hagin acollit a les places reservades.

8.2. Als aspirants inclosos en el percentatge addicional, si s'escau, se'ls adjudicarà destinació en el cas d'haver-hi vacants i, en tant això no es produeixi, restaran en expectativa de nomenament.

9. Nomenament de funcionaris

9.1. La rectora de la Universitat Pompeu Fabra nomenarà funcionaris de carrera o en pràctiques, mitjançant resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els aspirants proposats pel tribunal que hagin aportat dins del termini previst la documentació establerta a la base 7.3 i acreditin reunir les condicions exigides.

9.2. Estan exempts de realitzar el període de pràctiques els aspirants que hagin prestat serveis com a funcionaris de carrera a la Universitat Pompeu Fabra durant un període mínim de 2 anys al grup immediatament inferior a l'escala objecte de la convocatòria.

10. Avaluació del període de pràctiques

Un mes abans de la finalització del període de pràctiques, el responsable de la unitat a la qual és adscrit el funcionari en pràctiques farà el seu informe. El gerent farà conèixer l'informe a l'interessat, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes en un termini de deu dies. L'informe i les al·legacions s'elevaran a l'òrgan de selecció el qual qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques.

Els aspirants que no superen aquest període de pràctiques no poden ser nomenats funcionaris de carrera.

11. Presa de possessió

11.1 Els aspirants nomenats funcionaris disposaran d'un mes des de la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per fer el jurament o la promesa i prendre possessió en el lloc que els hagi estat adjudicat, davant el gerent de la Universitat Pompeu Fabra.

11.2 La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió en les condicions i en el termini establerts, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per l'Administració, comportarà la pèrdua de tots els drets.

11.3 Els funcionaris en pràctiques que superin el període de pràctiques seran nomenats funcionaris de carrera.

12. Règim d'impugnacions

12.1. Contra les resolucions que exhaureixin la via administrativa els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o del que correspongui al domicili de la persona interessada, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva publicació o notificació.

12.2. Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal que determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació o notificació.