El Registre General de la Universitat El Registre General de la Universitat

El Registre General de la Universitat és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida.

El Registre General de la UPF està mecanitzat i integrat informàticament per la qual cosa es podran realitzar assentaments des de diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació que va adreçada als seus òrgans i unitats. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

Seus del Registre General de la Universitat Seus del Registre General de la Universitat

HORARI DEL REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT HORARI DEL REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT

Com a mesura preventiva per els nous rebrots de la covid-19, del 15 d'octubre a l'1 de novembre del 2020, el Registre General obrirà presencialment, només a la seu Registre General,  a l’edifici Mercè (plaça de la Mercè, 10-12), de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores.

 

Altre informació

També podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, a l'apartat Catàleg de procediments-Tràmits.

Així mateix podeu presentar les vostres sol·licituds en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (vegeu Presentació de documentació. Adreçada a la UPF)

Si teniu algun dubte sobre la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions, podeu enviar-nos un correu electrònic a l’adreça [email protected]

Contacte Contacte

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]