Qui és el responsable del tractament de les dades personals de la matrícula i dels tràmits acadèmics derivats d'aquesta?

Universitat Pompeu Fabra
Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel. (+34) 93 542 20 00

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça [email protected].

Amb quina finalitat tractarem les dades personals de la matrícula i dels tràmits acadèmics i durant quant de temps?

Les dades seran utilitzades amb la finalitat bàsica de fer la gestió acadèmica dels estudiants. És a dir, per fer tots els actes relatius a la gestió de l’expedient i la sol·licitud del títol, a la gestió de beques, als ajuts a l’estudi i les bonificacions i exempcions corresponents; per gestionar els programes de mobilitat, les pràctiques i la borsa de treball; per emetre el carnet de la UPF i per donar accés als serveis de la Universitat, inclosos els que s’ofereixen de manera virtual; per elaborar el cens electoral necessari per permetre la participació dels estudiants en els òrgans de govern corresponents; per fer estudis d’ocupació i d’inserció laboral, i altres estadístiques; i per a usos d’arxiu. Les dades també es tractaran per tal de facilitar orientació i enviar informació d’interès en base al perfil de l’estudiant, sobre les activitats de la Universitat que l’afectin i puguin contribuir a la seva formació integral.

Les dades es conserven a perpetuïtat per poder acreditar els estudis realitzats a la Universitat. Les dades del perfilat s’eliminaran un cop passats dos anys des de la darrera matriculació de l’estudiant o en casos de cursos inferiors a un trimestre, un cop passat l’any de la darrera matriculació.             

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de la matrícula i dels tràmits acadèmics?

La Universitat tracta les dades personals per realitzar la gestió acadèmica dels estudiants des del compliment de la missió d’interès públic establerta en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; en concret, per tal de realitzar el servei públic d’educació superior mitjançant la recerca, la docència i l’estudi (article 1). La Universitat, d’acord amb aquesta llei, imparteix ensenyaments conduents a títols oficials, però també a títols propis, i imparteix ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida (articles 2 i 34). Igualment, la Universitat ha de facilitar orientació i informació als estudiants sobre les activitats pròpies que els afectin (article 46.2).

Les dades es tracten dins aquesta missió d’interès públic i per executar el contracte, la matrícula, que l’estudiant signa amb la Universitat. La gestió de les bonificacions, beques i altres ajuts a l’estudi, els programes de mobilitat i la borsa de treball es fa a sol·licitud de les persones interessades. Per obligació legal, les dades poden ser cedides a tercers, d’acord amb el que s’indica a l’apartat següent. Igualment, es poden tractar dades amb el consentiment de la persona tal com s’indica en l’apartat següent.

A quins destinataris es poden comunicar les dades personals?

Les dades seran tractades per la UPF i per proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat.

D’acord amb l’article 42 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, les dades dels estudiants de primer curs de grau es comuniquen a l’Oficina d’Accés a la Universitat per a la completa gestió dels procediments d’assignació de places universitàries; també es comuniquen dades a la Seguretat Social dels estudiants menors de 28 anys, d’acord amb la Llei de 17 de juliol de 1953, per la qual s’estableix l’assegurança escolar obligatòria.

D’acord amb l’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 41 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i la seva normativa de desenvolupament, es comuniquen dades al Ministeri d’Educació i Formació Professional, al Departament d’Empresa i Coneixement, i a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a la gestió de les bonificacions, exempcions, beques i altres ajuts a la matrícula.

També es comuniquen dades a les entitats bancàries per al cobrament de la matrícula.

En el cas d’estudis de doctorat, d’acord amb la normativa reguladora, es comuniquen dades als membres del tribunal i altres tercers dins el procediment d’avaluació de la tesi, i un cop aprovada, al Ministeri d’Educació i Formació Professional; també es publica la tesi a través del repositori d’accés obert de la UPF (article 38 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, article 12 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, articles 13 i 14 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat).

Per al compliment de les lleis reguladores de la transparència i bon govern (Llei catalana 19/2014 i Llei estatal 19/2013), es poden difondre dades a Internet als casos d’ajuts concedits per la mateixa universitat.

Es podran cedir dades amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, d’acord amb l’article 89 del Reglament General de Protecció de Dades; és a dir, sempre que concorrin garanties adequades per als drets i les llibertats dels interessats i una causa de licitud de les previstes a l’article 6 d’aquest Reglament.

Amb el consentiment previ de la persona, es podran cedir dades a entitats vinculades a la UPF o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants). També amb el consentiment previ de la persona, es podran cedir les dades de contacte a d'altres estudiants amb la mateixa destinació de mobilitat internacional o es podran publicar dades per difondre els estudis i les activitats als mitjans de comunicació i Internet.

Finalment, es podran cedir dades a d’altres administracions públiques en el marc de procediments administratius d’acord amb l’estipulat a l’article 28 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A banda d’aquestes cessions, es podran cedir dades sempre que concorri obligació legal.

Es podran comunicar o fer transferències internacionals de dades a d’altres institucions d’educació superior amb les quals la UPF hagi signat un conveni per a l’execució de cursos interuniversitaris o programes de mobilitat internacional, i a d’altres tercers que hi intervinguin (representants, agències), a sol·licitud dels interessats i a proveïdors de serveis de la societat de la informació que ofereixin garanties adequades, d’acord amb l’article 46 del Reglament General de Protecció de Dades, contractats per la Universitat.

Quins són els drets dels estudiants respecte a les seves dades personals?

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió i en determinats casos la portabilitat, podeu oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la Universitat ([email protected]) per a qüestions relacionades amb les vostres dades. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o amb caràcter previ davant del delegat de Protecció de Dades de la Universitat.