Pot l'interessat conèixer quines dades personals estan registrades en un fitxer i demanar-ne la modificació, si escau?
L'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Aquests drets es troben regulats als articles 15 i següents de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i als títols III, IV i IX del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD). La Universitat ha aprovat també una resolució específica per a l'exercici d'aquests drets, la Resolució de 17 de gener de 2012 per la qual es regula el procediment per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) a les dades personals.

Qui pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO)? 
Aquests drets són de caràcter personalíssim per la qual cosa només els pot exercir la persona afectada directament o a través de representant voluntari acreditat vàlidament conforme a dret, o el seu representant legal quan l'afectat es troba en minoria d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.

On s'han d'exercir els drets ARCO a la UPF?
S'han d'exercir davant del gerent de la Universitat com a responsable dels fitxers de dades personals de la UPF (Plaça de la Mercè, 12 08002 Barcelona).

Com s'exerceixen els drets ARCO a la UPF?
Les sol·licituds es formalitzaran per escrit presentat davant el Registre General de la Universitat o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Podeu utilitzar els models següents (baixeu-vos-els abans de modificar-los): dret d'accésdret de rectificaciódret de cancel·laciódret d'oposició; i per al cas de dades captades per videovigilància, els modelsdret d'accésdret de rectificaciódret de cancel·laciódret d'oposició.

Les sol·licituds han d'incloure les dades següents:

 • Nom i cognoms de l'interessat.
 • Fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu equivalent que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant i, en aquest darrer cas, l'acreditació d'aquesta representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o per mitjà d'una declaració en una compareixença personal de la persona interessada.
 • Nom del fitxer de dades personals si es coneix.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud.
 • Adreça a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

En el cas dels membres de la comunitat universitària de la UPF, la universitat podrà no exigir fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent si ja en disposa d'una còpia.

En el cas de l'exercici dels drets ARCO de dades obtingudes pels sistemes de videovigilància a la sol·licitud cal indicar, a més, el lloc, la data i l'hora aproximada, en franges no superiors a dues hores, en què la imatge va poder ser captada. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una imatge de la persona sol·licitant que correspongui al període en què es va captar, de manera que permeti identificar-la. En els sistemes de videovigilància que enregistrin la veu, el dret d'accés es pot exercir aportant una gravació de la veu de la persona afectada.  

En les sol·licituds de rectificació cal indicar la dada que és errònia i la correcció que s'hi ha de fer, i s'ha d'acompanyar de la documentació justificativa de la rectificació sol·licitada.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és gratuït.

 

Dret d'accés

En què consisteix?
Els interessats poden exercir el dret d'accés per sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses als fitxers de la UPF, l'origen de les dades, així com les comunicacions realitzades o que es prevegin fer. En el moment de formular la sol·licitud, l'interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que la configuració del fitxer ho permeti:

 • Visualització en pantalla.
 • Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no.
 • Telecòpia (fax).
 • Correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.
 • Qualsevol altre sistema que sigui adequat a la configuració o implantació material del fitxer o a la naturalesa del tractament, ofert pel responsable i que permeti l'acreditació de l'enviament i la recepció.

En qualsevol cas, la Universitat pot determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l'interessat pertorbi la normal prestació de serveis de la Universitat. 

Quan es pot exercir? 
El dret d'accés es pot exercir en qualsevol moment.

Quin és el termini de resolució? 
La sol·licitud d'accés es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. 

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.

Quan es pot denegar el dret d'accés?
Es pot denegar el dret d'accés a les dades de caràcter personal quan ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte. També es pot denegar l'accés en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés. 

En tot cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Drets de rectificació, cancel·lació i oposició

En què consisteixen? 
Quan l'interessat tingui constància o coneixement que les seves dades són inexactes, incompletes, inadequades o excessives, pot sol·licitar que es rectifiquin o, en el seu cas i si procedeix, que es cancel·lin. L'interessat també pot demanar que no es porti a terme o que cessi el tractament de les seves dades de caràcter personal (oposició).

La cancel·lació no implica necessàriament una eliminació o destrucció de les dades, sinó que les bloquejarà i les conservarà únicament per tenir-les a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció d'aquestes. Una vegada complert aquest termini s'eliminaran.

Si les dades s'han cedit o s'han comunicat a un altre ens, la Universitat li notificarà la resolució de la sol·licitud a efectes que també les rectifiqui o les cancel·li, segons procedeixi, en el cas que mantingui el tractament.

Quin és el termini de resolució?
La sol·licitud es resoldrà en un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció de la sol·licitud o del dia en què acabi el termini per esmenar els errors de la sol·licitud, si és el cas.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant  l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu dies hàbils.

Quan es poden denegar drets de rectificació, cancel·lació i oposició?
No es pot fer una cancel·lació quan les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si escau, les relacions contractuals entre la persona o l'entitat responsable del tractament i l'interessat que van justificar el tractament de les dades. També es poden denegar els drets de rectificació o de cancel·lació en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixin al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés.

Tampoc serà procedent la cancel·lació quan pugui causar un perjudici als interessos legítims de l'interessat o de tercers.

D'altra banda, no procedirà el dret de rectificació, oposició o cancel·lació si la dada coincideix amb el que consta en un expedient administratiu. Per procedir a la rectificació, oposició o cancel·lació serà necessària la prèvia revisió de l'expedient pels mitjans legalment establerts, i si resultessin modificats, es podrà considerar la rectificació, oposició o cancel·lació de les dades dels fitxers informatitzats.

En tot cas, s'ha d'informar l'afectat del seu dret a demanar-ne la tutela de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.