Recerca

La recerca a l'aula és un camp d'estudi molt extens. El nostre grup centra la seva investigació en dos grans eixos. Un primer el conforma l'estudi de les metodologies que fomenten un aprenentatge autoregulat de llengües. Dins d'aquest àmbit estudiem aspectes com el discurs del professor com a instrument autonomitzador, el discurs dels aprenents en activitats de reflexió, la tutoria com a gènere específic d'interacció entre docent i alumne(s), etc. El segon eix, molt relacionat amb el primer, estudia les característiques de models basats en el foment de la consciència lingüística i en el potencial de la competència plurilingüe com a base del desenvolupament de la competència comunicativa .  

Formació i innovació

La nostra recerca és essencialment aplicada i té com a objectiu últim ajudar el professorat de llengües a millorar en la pròpia metodologia. Per assolir aquest objectiu, el grup manté una  estreta col·laboració amb professorat de llengües de l'àmbit universitari i sobretot  amb professorat d'altres nivells educatius (primària, secundària i formació de persones adultes). Aquesta col·laboració adopta formes diverses: assessorament a grups de treball, seminaris i tallers de formació, xerrades i conferències, etc. En l'actualitat alguns dels grups de treball assessorats funcionen com a grups de recerca-acció col·laborativa. Amb aquesta col·laboració, els membres del grup ajuden el professorat no només a innovar en les pròpies aules sinó també a analitzar per els mateixos els efectes que tenen les diferents opcions metodològiques que prenen.