En les bases generals, al paràgraf quart, també s'inclouen projectes de creació de Comunicació Audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques. Aquests treballs hauran d'anar acompanyats d'una memòria escrita digital. Els projectes de creació hauran de lliurar-se a través d'un servei d'allotjament de fitxers online (Dropbox, File Share, etc.). La direcció del fitxer s'haurà d'incloure en la memòria.