Vés enrere Tenure Track Assistant Professor position in Urban Sociology and Crime (REF. POL_TT_2023_2)

Tenure Track Assistant Professor position in Urban Sociology and Crime (REF. POL_TT_2023_2)

13.01.2023

 

The Department of Political and Social Sciences at Pompeu Fabra University is opening for 5 years- full time a tenure track position in Urban Sociology and Crime (REF. POL_TT_2023_2).

We prioritize candidates with a strong background in quantitative research methods, including multilevel and spatial analysis and experimental and quasi-experimental methods, and cross-national comparative research. We also prioritize candidates with a strong publications record and with teaching experience at all academic levels.

The Department is especially interested in candidates with a strong expertise on causal inference using cutting-edge quasi-experimental research designs. As an inclusive employer, we especially welcome and encourage applications from women, ethnic and/or racial minorities.  

  1. Codi Convocatòria POL_TT_2023_2
  2. Resolució de convocatòria 
  3. Bases de la convocatòria
  4. Convocatòria/ Call: Interfolio
  5. Data d'inici/ Start date for applications: 13/01/2023
  6. Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds / Deadline for applications:  24/02/2023 12 PM

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact