Vés enrere Tenure Track Assistant Professor position in Political Economy and Comparative Politics (REF. POL_TT_2023_1)

Tenure Track Assistant Professor position in Political Economy and Comparative Politics (REF. POL_TT_2023_1)

13.01.2023

 

The Department of Political and Social Sciences at Universitat Pompeu Fabra invites applications for a 5 years full-time tenure-track Assistant Professor position in the area of Political Economy and Comparative Politics (Ref. POL_TT_2023_1).

The Department is especially interested in candidates with a strong expertise on causal inference using cutting-edge quasi-experimental research designs. As an inclusive employer, we especially welcome and encourage applications from women, ethnic and/or racial minorities.  

  1. Codi Convocatòria POL_TT_2023_1
  2. Resolució de convocatòria 
  3. Bases de la convocatòria
  4. Convocatòria/ Call: Interfolio
  5. Data d'inici/ Start date for applications: 13/01/2023
  6. Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds / Deadline for applications:  12/02/2023

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact