«Una comunitat universitària responsable i compromesa, plural i connectada.»

Jardins de l’edifici Ramon Turró

La UPF és una universitat jove, orientada cap a la innovació i la creativitat i amb capacitat per madurar i per integrar noves experiències. Les seves dimensions, a més, són suficients per permetre una àmplia xarxa de relacions entre els membres de la comunitat universitària, i no massa grans per constituir un entorn humà adient per la col·laboració i la transversalitat. Per reforçar encara més aquestes relacions, la Universitat ha de minimitzar les infraestructures ‘fredes’, les que no potencien prou les relacions humanes, i potenciar en canvi el nombre d’espais de trobada informal i les iniciatives formals per estimular el teixit comunitari. Amb el propòsit d’enfortir la xarxa de relacions i dotar tots els col·lectius de la Universitat d’unes competències relacionals, cada cop és més important donar rellevància a les activitats participatives fora de les aules.

La identitat corporativa i el sentiment de pertinença de tots els col·lectius a la nostra universitat són certament remarcables, però cal enfortir-los encara més i ampliar també la comunitat universitària per incloure-hi també tant aquelles persones que estiguin interessades a incorporar-s’hi com aquelles altres que ja n’han marxat. Respecte a aquest darrer col·lectiu, la relació que s’estableix amb els antics alumnes ha d’anar més enllà de l’oferiment de serveis i de l’obtenció de recursos.

Els estudiants, per la seva banda, també han de tenir un paper fonamental en les dinàmiques que s’estableixen dins la Universitat. Actualment molts d’ells veuen la UPF com un lloc de pas i no com un punt de referència durant tota la seva vida. Pel que fa al professorat, encara es poden millorar els procediments que regulen la permanència i el desenvolupament de la carrera acadèmica. I cal, també, pensar en els perfils acadèmics que volem per als pròxims anys. Finalment, en relació amb el personal d’administració i serveis, afrontem el repte de l’adaptació, del desenvolupament i la millora contínua de les seves competències per donar resposta a les exigències de la gestió pública en cada moment. En aquest àmbit, i per poder millorar els serveis que ofereix la Universitat, calen també nous perfils professionals.

 

«Esdevenir la referència en el desenvolupament professional i personal pels Alumni.»

Estratègies de comunitat

Consolidar una comunitat plural i connectada:

Teixint un discurs propi de projecció institucional que mantingui l’equilibri entre l’esperit jove de la Universitat i una identitat consolidada i que, anant més enllà de la simple comunicació d’activitats i de resultats, integri i promogui la missió, la visió i els valors de la Universitat.

Establint mecanismes de comunicació efectius que permetin fer visibles i valorar tots els col·lectius de la UPF, i alhora millorar tant el diàleg i la comunicació entre aquests col·lectius com les seves xarxes de relació.

Creant espais de treball flexibles, saludables i polivalents que, amb un disseny obert, facilitin la participació i interacció entre els professors, els estudiants i l’administració i que contribueixin a la prevenció dels riscos laborals.

Impulsant la creació de noves infraestructures necessàries per ampliar i completar les activitats de la comunitat universitària en l’àmbit de la docència i de la recerca en els tres campus de la Universitat, i especialment en el campus de la Ciutadella.

Apostant pel plurilingüisme de tota la comunitat universitària, tant d’origen local com d’origen forà, mitjançant una gestió responsable del multilingüisme, que permeti mantenir l’equilibri entre la identitat local, l’obertura al món i la projecció internacional, alhora que s’impulsa també el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits.

Fomentant la interrelació dels diversos àmbits acadèmics i de recerca, per superar la seva fragmentació. Cal facilitar-ne la interacció i enfortir, amb noves iniciatives tendents a assolir una major relació entre disciplines i unitats, el sentiment de pertinença a la comunitat de la UPF.

Ampliant el rol que ocupen els antics alumnes dins la comunitat. Cal enfortir el sentiment de pertinença dels estudiants, per tal que quan siguin antics alumnes aquest es mantingui, i cal, també, treballar perquè la Universitat sigui un referent constant al llarg de la seves carreres professionals i personals.

Reforçant la identitat de la UPF, de manera que una única denominació permeti fer més visible el conjunt d’iniciatives, d’ofertes i de serveis que es duen a terme o que s’ofereixen sota aquesta identitat a la Universitat i el conjunt del Grup UPF.

Oferint més activitats esportives i culturals al conjunt de la comunitat universitària, que siguin interessants per a tothom i que siguin un element dinamitzador de les relacions i dels vincles de coneixement que s’estableixen entre els seus membres, alhora que fomenten els hàbits de vida saludables.

Promoure una comunitat participativa i socialment responsable:

Situant la participació com un tret identitari de la Universitat de manera que es potenciïn el compromís, el diàleg i el debat constant dins i fora dels òrgans de govern com a base que permeti prendre les millors decisions. En aquest context, cal incentivar les competències socials, el lideratge participatiu i la cultura democràtica.

Implementant polítiques d’inclusió amb l’objectiu de forjar una comunitat socialment responsable que combati les desigualtats i les discriminacions per raó de gènere, de classe social, d’origen ètnic o racial, d’orientació sexual o de diversitat funcional. Garantir l’accés a l’educació de manera meritocràtica, per fer que la Universitat sigui una eina d’integració social.

Donant un nou impuls a la formació del personal, tant en l’àmbit acadèmic com en el de gestió, amb un enfocament més innovador i flexible, i que alterni diverses modalitats de participació com l’aprenentatge en acció, a més de les conegudes com a accions “formals”. Cal que en la formació es reconegui el talent i que, més enllà dels criteris formals, es tinguin en compte totes les competències, ja sigui en noves pedagogies, nous programaris o noves eines de comunicació.

Oferint activitats que mostrin l’aposta de la UPF per la responsabilitat social, que desenvolupin el benestar de les persones, l’esperit de voluntariat i que permetin als membres de la nostra comunitat universitària formar-se de manera integral com a ciutadans.

Dissenyant i implementant polítiques d’acollida, de suport i de seguiment continu adreçades als membres dels diversos col·lectius de la Universitat, alhora que es fomenta el manteniment dels lligams amb tothom que hagi estat vinculat a la UPF. Cal establir també mesures d’integració de tota mena, en el marc de la creixent internacionalització de la Universitat i de la forta diversificació cultural que aquest procés representa.

Àmbits estratègics comunitat

Algunes mesures d’èxit

  • Augmentar fins a un 20%, per al 2020, el percentatge de membres de la comunitat universitària que s’impliquen en les activitats esportives, culturals, associatives, de voluntariat, etc. que ofereix la Universitat (13% en el curs 2014-2015).
  • Avançar, per al 2020, en l’equitat en termes de gènere, per assolir una ràtio home-dona més paritària, tant pel que fa al PAS com pel que fa al PDI (el 2015, aquesta ràtio era del 0,50 en el cas del PAS i de l’1,72 en el cas del PDI).
  • Actualitzar, abans del 2020, el Pla d’Acció pel Multilingüisme de la Universitat segons les línies d’aquest Pla Estratègic.
  • Aconseguir, per al 2025, que el 50% dels antics alumnes de la UPF formin part del Programa Alumni (30% l’any 2015).
  • Aconseguir, per al 2025, que el 15% dels antics alumnes s’impliquin activament amb la Universitat mitjançant accions concretes (mentoratge, donacions, suport específic, voluntariat, etc.).
  • Aconseguir, per al 2025, que tota la comunitat universitària tingui coneixements suficients de català i d’anglès, i que almenys un 20% tingui també coneixements d’altres llengües.