Objectiu estratègic

OE.5.1. Prevenir, detectar i contribuir a eradicar la violència masclista i la LGBTIfòbia de l’entorn universitari

Accions i col·lectiu afectat

 • 5.1. Vetllar per una implementació efectiva de la informació, la prevenció i la formació dirigides a eliminar qualsevol forma de discriminació (masclisme, homofòbia, bifòbia i transfòbia), tot donant compliment al protocol vigent
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 5.2. Reforçar els serveis d'informació, d’orientació i d’assessorament davant les situacions de discriminació i d’assetjament per violència masclista i LGBTIfòbia així com per a l’acompanyament en la transició de gènere
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 5.3. Vetllar perquè les festes estudiantils siguin respectuoses amb la igualtat de gènere i amb la diversitat sexual
  Estudiants
 • 5.4. Revisar la normativa sobre adaptació curricular perquè s’hi puguin acollir les estudiants víctimes de violència de gènere, així com els i les estudiants que hagin patit aquesta situació en el seu entorn familiar, i els i les estudiants que hagin patit LGBTIfòbia o estiguin en procés de transició de gènere
  Estudiants
 • 5.5. Promoure l’adopció d’acords interuniversitaris amb universitats i centres de recerca d’altres demarcacions per al trasllat d’expedient d’estudiants de grau i de postgrau, que hagin estat víctimes de violència de gènere o dels seus fills i filles
  Estudiants
 • 5.6. Realització d’un estudi sobre la incidència de la violència masclista i la LGBTIfòbia a la comunitat universitària
  Estudiants
 • 5.7. Vetllar perquè en la programació cultural i esportiva de la UPF i en els espais residencials no es produeixi discriminació de gènere i es respecti la diversitat sexual i d’identitat i expressió de gènere
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 5.8. Iniciar una reflexió sobre la recollida de la variable ‘sexe’ que sigui inclusiva de les diferents identitats i expressions de gènere
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 5.9. Iniciar una reflexió sobre els espais segregats per sexe (lavabos diferenciats per sexe vs. lavabos comuns) i buscar alternatives en el cas dels vestidors
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis