Objectiu estratègic

OE.4.1. Impulsar la paritat en tots els àmbits de participació, representació i presa de decisions

Accions i col·lectiu afectat

 • 4.1. Vetllar pel compliment de la paritat en tots els òrgans col·legiats, incloent-hi els òrgans de govern i les comissions de la Universitat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 4.2. Promoure que els òrgans de representació dels treballadors i treballadores estableixin mesures i actuacions per garantir la paritat al Comitè d’Empresa i a les Juntes de Personal de PAS i de PDI
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 4.3. Promoure la paritat en els òrgans de participació i representació estudiantil, així com en la figura del delegat o delegada de curs
  Estudiants
 • 4.4. Promoure la paritat en els òrgans de representació de les associacions d’estudiants
  Estudiants
 • 4.5. Elaborar un estudi sobre els obstacles subjectius i objectius que impedeixen o dificulten la incorporació de les dones als òrgans de presa de decisió, amb propostes de mesures per superar-los
  PDI: Personal Docent i InvestigadorEstudiantsPAS: Personal Administratiu i de Serveis