Objectiu estratègic

OE.3.1. Fomentar polítiques d’accés, promoció i desenvolupament professional que afavoreixin la igualtat entre el PAS

OE.3.2. Fomentar polítiques d’accés, promoció i desenvolupament professional que afavoreixin la igualtat entre el PDI

 

Accions i col·lectiu afectat

 • 3.1. Presentar desagregades per sexe les dades de les persones aspirants i les seleccionades en totes les convocatòries de la Universitat, així com de les persones integrants de les comissions de selecció
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.2. Garantir que els procediments interns relatius als criteris de contractació i d’avaluació de currículums vitae no continguin elements de discriminació indirecta
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.3. Promoure el desenvolupament de la normativa de contractació de la Universitat per tal que, en cas d'empat de mèrits, se seleccioni el candidat o candidata del sexe infrarepresentat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.4. Recopilar i difondre entre el PAS i el PDI les mesures de conciliació que es poden sol·licitar a la Universitat
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.5. Dissenyar les activitats acadèmiques i de gestió de la docència de manera que permetin la conciliació de la vida laboral, personal i familiar del PDI i del PAS
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.6. Dur a terme accions específiques entre els treballadors i les treballadores que promoguin la cultura de la coresponsabilitat en l’àmbit de la vida familiar
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.7. Promoure davant la Mesa d’Universitats les mesures de conciliació en els casos de permisos per cura d’una persona dependent i en els casos de permisos de maternitat i paternitat per a parelles del mateix sexe
  PDI: Personal Docent i InvestigadorPAS: Personal Administratiu i de Serveis

Objectiu estratègic

OE.3.1. Fomentar polítiques d’accés, promoció i desenvolupament professional que afavoreixin la igualtat entre el PAS

Accions i col·lectiu afectat

 • 3.8. Realitzar un estudi de les opcions de conciliació del PAS en el marc de l’organització actual de la UPF i la prestació dels seus serveis
  PAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.9. Consolidació del teletreball com una modalitat més d’organització del treball i de prestació horària com a mesura conciliació
  PAS: Personal Administratiu i de Serveis
 • 3.10. Vetllar perquè els temes de legislació bàsica en matèria de gènere s’incloguin en el pla de formació per competències del PAS
  PAS: Personal Administratiu i de Serveis

Objectiu estratègic

OE.3.2. Fomentar polítiques d’accés, promoció i desenvolupament professional que afavoreixin la igualtat entre el PDI

Accions i col·lectiu afectat

 • 3.11. Avançar cap a la paritat en la composició del PDI dins de cada UCA
  PDI: Personal Docent i Investigador
 • 3.12. Proporcionar eines per evitar els biaixos de gènere en els processos de selecció i promoció
  PDI: Personal Docent i Investigador
 • 3.13. Establir un nou criteri per no comptabilitzar els períodes d’inactivitat imputables a l’atenció de persones dependents en la normativa d’accés a la carrera professional en la promoció a places docents, i seguir les indicacions de l’ERC sobre permisos de maternitat en les avaluacions internes de la recerca
  PDI: Personal Docent i Investigador