La Universitat Pompeu Fabra ha adoptat el sistema de tenure-track per captar i retenir talent. El contracte de professor tenure-track implica iniciar una carrera professional acadèmica per arribar a una contractació permanent. Assegura al professor la possibilitat de presentar-se a una plaça permanent si l’any anterior a la finalització del seu contracte compleix uns criteris d’avaluació definits prèviament, però no garanteix la seva permanència a la universitat. En aquest model de carrera acadèmica, l'estabilització només és possible com a finalització amb èxit d’un període de tenure-track.

El procés és el següent:

  1. Convocatòria d'una plaça tenure-track. La publicació es farà com a mínim a la web del departament, a la de la universitat i difusió internacional a través de les web especialitzades www.euraxess.ec.europa.eu i  específiques de l'àmbit del contracte, amb la informació rellevant del perfil.
  1. Procés de selecció. Es realitzarà per una Comissió de Selecció formada com a mínim per cinc membres, dos dels quals seran proposats pel departament. Han de ser experts en l’àmbit del perfil de la plaça, amb presència d’ investigadors externs a la UPF (idealment incloent-hi algun membre de fora del país). En el cas que el departament/UCA en qüestió tingui una Comissió d’Assessorament Externa (Scientific Advisory Board), alguns dels membres relacionats amb l’àmbit de la plaça formaran part de la Comissió de Selecció.
    • Primera fase (no presencial): la Comissió de Selecció establirà una llista reduïda dels millors candidats que s’hi han presentat a partir de la valoració de la qualitat dels mèrits, de les cartes de recomanació i altres elements importants per a l’avaluació.
    • Segona fase (presencial): es convidarà als candidats que hagin superat la primera fase a donar una conferència i fer entrevistes. La Comissió de Selecció haurà de decidir el millor candidat en funció dels criteris de selecció establerts des del departament i anunciats a la convocatòria.
  1. Proposta al candidat seleccionat. El departament acordarà amb el candidat el termes de la seva incorporació a la UPF. 
  1. Firma del contracte. El candidat s'incorporarà a la UPF amb la categoria de "professor tenure-track". En el contracte, hi constarà: durada (entre cinc i set anys), retribució i criteris per a l'avaluació del penúltim any de contracte.
  1. Finalització del període de tenure-track. El penúltim any de contracte, la Comissió de Selecció inicial o una altra que el departament hagi fixat avaluarà aquest període. Si la valoració és positiva, la UPF iniciarà el procediment perquè el candidat seleccionat pugui accedir a una plaça d'agregat. Si és negativa, el contracte finalitzarà a la data prevista.