Convocatòria Requalificació

PDI Requalificació

Obert
Places: 50

 

 

Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023

L'objecte d'aquesta convocatòria plurianual és finançar ajudes que permetin a la Universitat una millora de la qualitat de l'educació a Espanya i comprendran les següents modalitats:

 

A) Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors (mínim 30 places)

B) Ajudes per a la requalificació de l'professorat universitari funcionari o contractat (mínim 5 places)

C) Ajudes María Zambrano per a l'atracció de talent internacional (mínim 15 places)

_________________________________________________

Ayudas para la recalificación del sistema universitario español para 2021-2023
 
El objeto de esta convocatoria plurianual es financiar ayudas que permitan a la Universidad una mejora de la calidad de la educación en España y comprenderán las siguientes modalidades:
 
A) Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores (mínimo 30 personas)
B) Ayudas para la recalificación del profesorado universitario funcionario o contratado (mínimo 5 plazas)
C) Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional (mínimo 15 plazas)

_________________________________________________

 

Fellowships for the requalification of the Spanish university system for 2021-2023

The purpose of this multi-year call is to finance fellowships that allow the University to improve the quality of education in Spain and will include the following modalities:

 

A) Margarita Salas fellowships for the training of young doctors (minimum 30 fellowships)

B) Aid for the requalification of civil-servant or hired university teaching contractual (minimum 5 fellowships)

C) María Zambrano fellowships for the attaction of international talent (minimum 15 fellowships)

Termini de presentació sol·licituds: 01/01/3000
Informació específica de la convocatòria UPF / Información específica de la convocatoria de la UPF / Information about UPF Call

Advertits errors en la resolució d'1 de juliol de 2021 per la qual es convoquen Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol per 2021-2023 i per la qual s'aproven les bases per a la concessió, publicada a la web de la UPF el 2 de juliol de 2021, procedeix la seva correcció mitjançant la resolució de 5 de juliol de 2021.

Resolució del rector d'1 de juliol de 2021 i annex amb bases de la convocatòria [text consolidat en català]

________________________________

Advertidos errores en la resolución de 1 de julio de 2021 por la que se convocan Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023 y por la que se aprueban las bases para la concesión, publicada en la web de la UPF el 2 de julio de 2021, procede su corrección mediante la resolución de 5 de julio de 2021.

Resolución del Rector de 1 de julio de 2021 y anexo de las bases de la convocatoria  [texto consolidado en castellano]

________________________________

After errors have been indicated in the resolution of July 1, 2021, calling for Fellowships for the requalification of the Spanish university system for 2021-2023 and approving the terms and regulations, published on the UPF website on 2 July 2021, its correction is effective through the resolution of July 5th, 2021.

Resolution of the Rector of July 1st 2021 and addendum with terms and regulations [last version in English with corrections included]

 

Informació general / Información general / General information
Instruccions per a la presentació d'instàncies / Instrucciones para la presentación de instancias / Instructions on how to submit an application

Per a què la candidatura sigui considerada presentada serà obligatori que les persones sol·licitants realitzin els dos tràmits següents dins del termini de presentació de sol·licituds:

1) Omplir un formulari electrònic:

Formulari en el cas de disposar de correu electrònic de Gmail [disponible a partir 05/07/2021 a les 9:00h]

Formulari en el cas de NO disposar de correu electrònic de Gmail [disponible a partir 05/07/2021 a les 9:00h]

2) Presentar una instància general electrònica a través de la Seu Electrònica de la UPF dirigida al rector. Alternativament, també es podrà presentar la instància pels mitjans recollits en l'article 7 de les bases de la convocatòria.

A la instància cal indicar la modalitat a la qual es presenta la candidatura [model de text a incloure a la instància general] i adjuntar la documentació obligatòria si s'ha complimentat el formulari sense adreça de Gmail.

_____________________________________________

Para que la candidatura sea considerada presentada será obligatorio que las personas solicitantes realicen los dos trámites siguientes dentro del plazo de presentación de solicitudes: 

1) Rellenar un formulario electrónico:

Formulario en el caso de disponer de correo electrónico de Gmail [disponible a partir 05/07/2021 a las 9:00h]

Formulario en el caso de NO disponer de correo electrónico de Gmail [disponible a partir 05/07/2021 a las 9:00h]

2) Presentar una instancia general electrónica a través de la Sede Electrónica de la UPF dirigida al Rector. Alternativamente, también se podrá presentar la instancia por los medios recogidos en el artículo 7 de las bases de la convocatoria. En la instancia será necesario indicar la modalidad a la cual se presenta la candidatura [modelo de texto a incluir en la instancia general] y adjuntar la documentación obligatoria si se ha cumplementado el formulario sin dirección de Gmail.

_____________________________________________

 

In order for the candidature to be considered as submitted, applicants must compled the following two steps within the application submission period:

1) Fill in an electronic form:

Electronic form in case you have Gmail account [available from July 5th, 2021 at 9:00h, CET]

Electronic form in case you do NOT have a Gmail account [available from July 5th, 2021 at 9:00h CET]

2) Submit a general electronic application through the UPF Online Office addressed to the Rector. Alternatively, the application may also be submitted by the means described in article 7 of the call for applications. In the aplication form it will be necessary to indicate the modality to which the candidature is submitted [text to be included in the general application] and attach the mandatory documentation (in case you have filled in the electronic form without Gmail account).

Please, consult the guide to submit an application through the UPF e-Administration if you have any problems.

 

 

Termini de presentació d'instàncies / Plazo de presentación de instancias / Application submission period

 

El termini de presentació de sol·licituds per a les modalitats A i B serà entre el 5 de juliol i el 28 de juliol de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds per a la modalitat C serà entre el 5 de juliol i el 4 d'agost de 2021.

________________________________________

 

El plazo de presentación de solicitudes para las modalidades A y B será entre el 5 de julio y el 28 de julio de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes para la modalidad C será entre el 5 de julio y el 4 de agosto de 2021.

________________________________________

The deadline for submitting applications for modalities A and B will be between July 5th and July 28th 2021.

The deadline for submitting applications for modality C will be between July 5th and  August 4th 2021.

Documentació obligatòria

 

La documentació obligatòria a presentar:

 

Modalitat A. Margarita Salas:  

 1. Curriculum vitae abreujat, segons model de la FECYT
 2. Títol de doctor, si no s’ha obtingut a la UPF
 3. Historial cientifico-tècnic del grup receptor [model de document]
 4. Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada al progrés de la carrera docent i investigadora de la persona beneficiària [model de document]
 5. Document d'acceptació de l'estada expedit pel centre receptor [model de document en el cas de ser la UPF el centre receptor]

Modalitat B. Requalificació: 

 1. Curriculum vitae abreujat, segons model de la FECYT
 2. Historial cientifico-tècnic del grup receptor [model de document]
 3. Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada en la docència, recerca i transferència de coneixement de la persona beneficiària i el grup de recerca d'origen a la UPF  [model de document]
 4. Document d'acceptació de l'estada expedit pel centre receptor

 

Modalitat C. María Zambrano: 

 1. Curriculum vitae abreujat, segons model de la FECYT
 2. Acreditació de la trajectòria postdoctoral acumulada (tot en un únic PDF)
 3. Historial cientificotècnic del grup receptor [model de document]
 4. Memòria on es justifiqui l'adequació de la persona beneficiària a les necessitats de recerca i transferència de coneixement del grup receptor i impacte esperat [model de document]
 5. Document d'acceptació de l'estada pel departament de la UPF [model de document]

 

Documentación obligatoria

La documentación obligatoria a presentar:

 

Modalidad A. Margarita Salas:

 1. Curriculum vitae abreviado, según modelo de la FECYT
 2. Título de doctor, si no se ha obtenido en la UPF
 3. Historial científico del grupo receptor [modelo de documento]
 4. Memoria justificativa del impacto de esta estancia al progreso de la carrera docente e investigadora de la persona beneficiaria [modelo de documento]
 5. Documento de aceptación de la estancia expedido por el centro receptor [modelo de documento en el caso de que la UPF sea el centro receptor]

 

Modalidad B. Recualificación

 1. Curriculum vitae abreviado, según modelo de la FECYT
 2. Historial científico del grupo receptor, según modelo facilitado en la web [modelo de documento]
 3. Memoria justificativa del impacto de esta estancia en la docencia, investigación y transferencia de conocimiento de la persona beneficiaria y el grup de investitgación de origen en la UPF, según modelo facilitado en la web [modelo de documento]
 4. Documento de aceptación de la estancia expedido por el centro receptor

 

Modalidad C. María Zambrano

 1. Curriculum vitae abreviado, según modelo de la FECYT
 2. Acreditación de la trayectoria posdoctoral acumulada (todo en un único PDF)
 3. Historial cientificotécnico del grupo receptor [modelo de documento]
 4. Memoria en la que se justifique la adecuación de la persona beneficiaria a las necesidades de investigación y transferencia de conocimiento del grupo receptor e impacto esperado [modelo de documento]
 5. Documento de aceptación de la estancia por parte del Departamento de la UPF [modelo de documento]
Mandatory documentation

Mandatory documents to submit with an application:

 

Modality A. Margarita Salas

 1. Abridged Curriculum vitae, according to the FECYT model
 2. Doctor's degree diploma, if it has not been obtained at UPF
 3. Scientific record of the hosting group  [model of document]
 4. Statement justifying the impact of the stay on the progress of the beneficiary's teaching and research career [model of document]
 5. Document of acceptance of the stay issued by the hosting center [model of document if the hosting center is UPF]

 

Modality B. Requalification

 1. Abridged Curriculum vitae, according to the FECYT model
 2. Scientific record of the hosting group [model of document]
 3. Statement justifying the impact of the stay on the teaching, research and knowledge transfer activity of the beneficiary and of his/her home research group at UPF [model of document]
 4. Document of acceptance of the stay issued by the hosting center

 

Modality C. María Zambrano

 1. Abridged Curriculum vitae, according to the FECYT model
 2. Accreditation of accumulated postdoctoral experience (all in one PDF)
 3. Scientific record of the hosting group [model of document]
 4. Report justifying the beneficiary's suitability to the research and knowledge transfer needs of the hosting group and expected impact [model of document]
 5. Document of acceptance of the stay issued by the hosting center [model of document]
Informació i contacte / Información y contacto / Information and contact

 

 • Informació sobre la convocatòria / Información sobre la convocatoria / Call information: 
  [email protected]
   
 • Incidències sobre la presentació electrònica de la instància general
  Incidencias sobre la presentación electrónica de la instancia general
  For technical issues regarding the use of the certificates contact UPF Help Desk. Please note UPF staff can’t provide support on how to obtain a digital certificate for those who are not physically in Spain. For those residing in Catalonia a list of registration entities is provided

Centre d'Atenció a l'Usuari / Centro de Atención al Usuario / Help Desk

 • Petició de cartes d'acceptació als departaments de la UPF / Petición de cartas de aceptación a los departamentos de la UPF / Request for letters of acceptance from UPF departments: 
  • Ciències Experimentals i de la Salut / Ciencias Experimentales y de la Salut / Experimental and Health Sciences: [email protected]
    
  • Ciències Polítiques i Socials / Ciencias Políticas y Sociales / Political and Social Sciences: [email protected]
    
  • Comunicació / Comunicación / Comunication: [email protected]
    
  • Dret / Derecho / Law: [email protected]
    
  • Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economics and Business: [email protected]
    
  • Humanitats / Humanidades / Humanities: [email protected]
    
  • Tecnologies de la Informació i la Comunicació / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Information and Communications Technologies: [email protected]
    
  • Traducció i Ciències del Llenguatge / Traducción y Ciencias del Lenguaje / Translation and Language Sciences [email protected]
Llistes provisionals persones admeses i excloses / Listas provisionales personas admitidas y excluídas / Provisional list of candidates admitted and excluded
15
set.
2021
Termini de reclamacions llista provisional / Plazo de reclamación lista provisional / Deadline to submit claims provisional list
30
set.
2021

Informació addicional: 

El número de referència correspon al número del registre d'entrada de la instància que va ser presentada al Registre General de la UPF, tant en versió electrònica com en presencial, i consta al rebut obtingut quan es va presentar. 

La subsanació es pot fer seguint les instruccions dels apartats 8 (i 7.2) de les bases de la convocatòria. Es recomana que es faci mitjançant instància general electrònica a la qual caldrà indicar la modalitat de l'ajut a la qual es va presentar la sol·licitud i adjuntar la documentació que es consideri oportuna per a la subsanació. També es pot presentar la documentació presencial a la seu del Registre General de la UPF (pl. de la Mercè, 10-12 de Barcelona) o bé per les altres vies previstes a l'apartat 7.2 de les bases de la convocatòria. 

_________________________________________________

Información adicional:

El número de referencia corresponde al número del registro de entrada de la instancia que fue presentada en el Registro General de la UPF, tanto en versión electrónica como en presencial, y figura en el recibo obtenido cuando se presentó.

La subsanación se puede hacer siguiendo las instrucciones de los apartados 8 (y 7.2) de las bases de la convocatoria. Se recomienda que se haga mediante instancia general electrónica a la que se deberá indicar la modalidad de la ayuda a la que se presentó la solicitud y adjuntar la documentación que se considere oportuna para la subsanación. También se puede presentar la documentación presencial en la sede del Registro General de la UPF (pl. de la Mercè, 10-12 de Barcelona) o bien por las otras vías previstas en el apartado 7.2 de las bases de la convocatoria.

____________________________________________________