El personal docent investigador amb dedicació a temps complet té la consideració de dedicació especial i és incompatible amb un altre contracte laboral.

Qualsevol vinculació amb una altra empresa o institució ha de passar per un conveni amb la Universitat Pompeu Fabra a través del que estableix l'article 83 de la LOU, o bé pel que estableix la Llei de la Ciència en el seu article 18, referit a les Spin Off i Start-up.