Requisits d'accés
  • Tenir la titulació de doctor.
  • Acreditar, almenys, tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.
  • Haver estat un mínim de dos anys d’activitat predoctoral o postdoctoral (docent, investigadora o de transferència de tecnologia o de coneixement) en situació de desvinculació contractual de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor. 
  • Disposar d'una acreditació de recerca emesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. O bé disposar de l’acreditació de “contratado doctor” emesa per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. O bé estar habilitat per a la categoria de catedràtic d'universitat o professor titular d'universitat.
Característiques del contracte

Contracte laboral de professor permanent, amb dedicació a la docència, la recerca i la gestió.

Afiliat al règim general de la Seguretat Social.

Incompatibilitats
La dedicació a temps complet del professorat universitari és incompatible amb qualsevol altra activitat.