Titulació per a l'accés
  1. Tenir la titulació de doctor. En el cas que la titulació sigui d’una universitat estrangera, cal homologar el grau de doctor per poder formalitzar el contracte.
  2. Disposar d'una acreditació de recerca emesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Desvinculació acadèmica

En el cas d'haver obtingut el doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, és necessari haver estat un mínim de dos anys d’activitat predoctoral o postdoctoral (docent, investigadora o de transferència de tecnologia o de coneixement) en situació de desvinculació contractual de la UPF. La desvinculació no és d’aplicació a les persones que hagin estat contractades a la UPF com a resultat de convocatòries de lector, d’investigador del programa Ramón y Cajal o equivalent, anteriors a 31 de desembre del 2014.

Característiques del contracte

Contracte laboral de professor permanent, amb dedicació a la docència, la recerca i la gestió.

Afiliat al règim general de la Seguretat Social.

Incompatibilitats

La dedicació a temps complet del professorat universitari és incompatible amb qualsevol altra activitat.