Creada per Resolució del rector de 30 de març del 2009, la Comissió de Qualitat, a partir de la modificació de la Comissió de Planificació i Avaluació anterior, és l’òrgan assessor del rector en matèria de qualitat institucional, i específicament en relació amb els processos de planificació, avaluació i acreditació que duu a terme la Universitat, així com de la seva metodologia.

La Comissió de Qualitat és l’encarregada de dissenyar, avaluar i implementar el 6Q-SGIQt.UPF, que proporciona a tota la institució un marc de referència en el qual s’integren i es vinculen la informació, els sistemes d’informació, amb la presa de decisions a tots els nivells.

 

Les seves funcions són:

a) Impulsar la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat: docència, recerca i gestió.

b) Garantir l’adequació, l’ordenació i la qualitat dels processos i de les metodologies de planificació, avaluació i acreditació de la Universitat; coordinar les diferents estratègies en aquest àmbit i proposar-ne de noves, específicament en els processos d’avaluació institucional de la qualitat, en l’elaboració de plans de millora i en el desplegament dels plans directors.

c) Desenvolupar en el camp de l’assegurament de la qualitat les funcions previstes per la normativa, i per les diferents administracions i agències de qualitat, específicament pel que fa al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

d) Promoure, facilitar i assegurar que tant l’activitat en el camp de la docència com de la recerca i de la gestió siguin avaluades sistemàticament i disposin dels elements de suport i informació que ho facin possible, a través dels sistemes d’informació per a la direcció, per a la docència i per a la recerca.

e) Assessorar tant el rector i el Consell de Direcció, com les unitats que hi participin, en el desplegament dels elements de planificació i de millora previstos i el seu encaix institucional. La Comissió de Qualitat està composta per representants de tots els grups d’interès de la Universitat