1. Aprovació de l'acta anterior de 27 de novembre de 2018

S’aprova l’acta nº 16 de la Comissió de Qualitat de la UPF

2. Aprovació de l'autoinforme per a l'acreditació del manual d'avaluació de la docència.

S’aprova l’autoinforme per a l’acreditació del manual d’avaluació de la docència annex 1

3. Aprovació del manual d'avaluació de la docència de TecnoCampus.

S’aprova el manual d’avaluació de la docència de Tecnocampus annex 2

4. Aprovació de l'Informe de Seguiment de la UPF.

S’aprova l’informe de seguiment de la UPF cursos 2016-17 i 2017-18 annex 3

5. Aprovació del manual de processos transversals de la UPF.

S’aprova el manual de processos transversals de la UPF annex 4

6. Implantació del càlcul de fiabilitat AVALDO.

S’aprova la implantació del càlcul de fiabilitat AVALDO