Nou Nou

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Estudi: "Presència del cinema català en les plataformes de vídeo a la carta, 2017"

Estudi: "Presència del cinema català en les plataformes de vídeo a la carta, 2017"

Pablo Gómez-Domínguez

 

Descarrega l'estudi en pdf

28.06.2017

 

Punts clau de l’estudi:
 • Baixada significativa de la presència de produccions catalanes a les plataformes respecte l’informe anterior, amb només un 48,39% del total de films produïts entre 2009 i 2015 entre l’oferta d’alguna de les plataformes analitzades.
 • Filmin és el servei de VOD que destina més percentatge del seu catàleg a les produccions catalanes.
 • Amazon no destina cap percentatge del seu catàleg als films catalans i els serveis radicats a Catalunya i els Estatals, a excepció de Filmin, no ofereixen ni l’1% del total de la seva oferta.
 • Filmin lidera l’oferta de produccions catalanes, amb un 39,01% de films d’aquest període disponibles.
 • Movistar+ presenta el mateix percentatge de produccions catalanes que nous serveis com Neflix España  (2,93%).
 • La major part dels films catalans presents a les plataformes analitzades corresponen a produccions en què la participació catalana va ser-hi majoritària.
 • Un 61,29% de les produccions catalanes amb participació molt minoritària es troben disponibles a les plataformes.
 • La ficció es manté predominant, amb més d’un 50% de films d’aquest gènere entre les produccions catalanes realitzades entre 2009 i 2015 presents a les plataformes examinades.
 • Netlix i HBO no ofereixen cap producció catalana documental i la presència d’aquest gènere als catàlegs de Movistar+, iTunes i Wuaki és molt reduïda.
 • Predomini del castellà com a llengua original de les produccions catalanes presents a les plataformes de l’estudi .
 • Filmin és la plataforma que ofereix més films en català davant els mínims de Netflix i Movistar+, tant quan aquesta és la llengua original del film com quan ho és el castellà.

 

 1. Introducció i metodologia

L’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) va començar l’any 2015 una sèrie estadística amb l’objectiu de realitzar un seguiment de la distribució del cinema català a les plataformes de Video On Demand (VOD). Aquest document és una segona edició del primer informe, amb una mostra revisada sobre la qual s’analitzen els següents indicadors:

 

 • Films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents a les plataformes de VOD, i proporció de films catalans sobre el total d’oferta dels catàlegs
 • Distribució dels films presents a les plataformes segons el gènere
 • Distribució dels films presents a les plataformes segons la llengua original
 • Distribució de films segons el grau de participació catalana

 

Respecte de l’estudi anterior, s’ha variat la mostra de plataformes per respondre millor als canvis estructurals que ha patit l’ecosistema del VOD en el darrer any; amb la irrupció de Netflix en primer lloc i, darrerament, amb l’arribada dels serveis de HBO i Amazon Prime Video a l’Estat. Cal comentar que a la mostra no s’hi ha inclòs el servei TVOD de Google Play i el VOD d’Atresplayer. Pel que fa a Google Play, s’inclou el servei homòleg d’iTunes, que ja formava part del primer i estudi i, per tant, ens permet mantenir la sèrie estadística. En canvi, pel que fa a Atresplayer, s’ha exclòs en tractar-se d’un servei dins l’oferta del grup Atresmedia, amb poc recorregut i una oferta limitada.

 

Amb tot això, la mostra de plataformes, així com el període de captura de les dades ha estat el següent:

 

 • Netflix España, HBO España i Amazon Primer Video: de l’11 de març a l’11 d’abril de 2017
 • Filmin, Movistar+, Wuaki i iTunes: 11 d’abril a l’1 de maig de 2017

La sèrie del primer informe arribava fins a la producció catalana de l’any 2014. En aquest informe el període s’amplia fins a l’any 2015. No s’hi han inclòs les dades de 2016 per a donar temps a consolidar la presència dels films d’aquest exercici en les plataformes i poder fer el tractament estadístic amb rigor.

D’altra banda, l’anàlisi es va dur a terme mitjançant una matriu d’anàlisi pròpia, on es va classificar cada film segons:

 • Descriptius: Títol, Any de producció, Llengua original, % de participació catalana
 • VOD: Presència de la mostra a les plataformes i llengua disponible
 • Gènere: Documental/Ficció
 • Grau de participació catalana: Molt minoritaria (1-15%), Minoritària (16-30%), Altament significativa (31-50%) i Majoritària (>50%)[1]

Per últim, cal remarcar que el procés de captura de dades es va realitzar de forma manual; cercant cada film a cadascuna de les plataformes. D’aquesta manera s’assegura la fiabilitat dels resultats, sense dependre del que cada plataforma declara als catàlegs externs.  D’altra banda, per conèixer la mida dels catàlegs de cada servei analitzat s’ha utilitzat la plataforma Just Watch (https://www.justwatch.com/es).

 

2. Dades generals

Els films catalans produïts més recentment tenen menys presència que els produïts fa uns anys: si el 68,85% dels produïts el 2012 es troben almenys en una plataforma, només el 48,39% dels produïts el 2015 s’hi poden trobar. Com es pot observar en el següent gràfic, destaca la baixada de més de 10 punts percentuals (pp) entre 2014 i 2015 pel que fa a la presència de les produccions catalanes en almenys una plataforma VOD. Només un 48,39% del total de films produïts entre 2009 i 2015 es troben entre l’oferta dels serveis analitzats. En canvi, la tendència és menys significativa pel que fa a la presència de les produccions en més d’una plataforma, on la reducció és de menys de 5pp entre 2014 i 2015. Cal comentar, però, que part de la davallada de l’any 2015 pot ser deguda al fet que es tracta de films que encara no han acabat el recorregut d’explotació.

 

Percentatge de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents a les plataformes


Percentatge de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents a les plataformes

Font: Elaboració pròpia

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: el 48,39% de les pel·lícules produïdes el 2015 són presents a l’actualitat (2017) en almenys una plataforma

 

Segons la plataforma, les dades també confirmen la tendència del primer informe: Filmin és el servei de VOD que destina més percentatge del seu catàleg a les produccions catalanes. Tot i que aquests percentatges són reduïts, la diferència de Filmin amb els altres serveis analitzats és de més de 3pp. Els mínims es troben al voltant dels nous serveis, on Amazon no destina cap percentatge del seu catàleg als films catalans i els serveis radicats a Catalunya i els Estatals, a excepció de Filmin, no ofereixen ni l’1% del total de la seva oferta.

 

Percentatge del catàleg de les plataformes que correspon a films catalans produïts entre 2009 i 2015[2]

Percentatge del catàleg de les plataformes que correspon a films catalans produïts entre 2009 i 2015

Font: Elaboració pròpia amb dades dels catàlegs extretes de la plataforma Just Watch per a Espanya a l’abril de 2017

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: el 4,13% del catàleg de Filmin correspon a les pel·lícules catalanes produïdes entre 2009-2015 amb presència en aquesta plataforma.

 

Les xifres totals dels films produïts entre 2009 i 2015 segons la seva presència a les plataformes analitzades segueixen una distribució similar. Filmin lidera l’oferta de produccions catalanes, amb un 39,01% de films d’aquest període disponibles. Els serveis de VOD per compra iTunes i Wuaki presenten una oferta força similar, amb un 13,92% i un 12,64%, respectivament. Per últim, destaca l’escassa oferta de Movistar+ que presenta el mateix percentatge de films que nous serveis com Neflix (2,93%).

 

Percentatge de films catalans produïts en el període 2009-2015 amb presència a les diverses plataformes

Percentatge de films catalans produïts en el període 2009-2015 amb presència a les diverses plataformes

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: el 39,01% de les pel·lícules catalanes produïdes entre 2009-2015 té presència a Filmin

 

3. Dades segons el grau de participació catalana, el gènere i la llengua original dels films

3.1. Presència de films catalans a les plataformes segons el grau de participació de productores catalanes en la producció

La producció de films entre 2009 i 2015 mostra, en conjunt, com la participació de les productores catalanes va ser principalment majoritària, amb 218 films que comptaven amb una participació de més del 50%. De fet, aquesta tendència és la mateixa si s’agrupen les xifres per any de producció, amb màxims d’aquesta modalitat de participació els anys 2013 i 2015.

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 amb presència a les plataformes, segons el  grau de participació catalana

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 amb presència a les plataformes, segons el grau de participació catalana

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 218 films produïts entre 2009 i 2015 van comptar amb una participació majoritària de productores catalanes

 

Nombre de produccions catalanes amb presència a les platAformes, segons el tipus de participació catalana i l'any de producció dels films

Nombre de produccions catalanes amb presència a les platAformes, segons el tipus de participació catalana i l'any de producció dels films

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 19 pel·lícules, d’un total de 25 produïdes l’any 2009, es va realitzar amb participació catalana majoritària

 

En termes relatius, hi ha un equilibri entre totes quatre modalitats de producció. És destacable que en aquest cas sigui la participació molt minoritària la modalitat amb un major percentatge, un 61,29% de les produccions amb aquest grau de participació es troben disponibles a les plataformes VOD examinades. La diferència entre la resta de modalitats no arriba als 2pp i, en línies generals es pot concloure que aquest no és un factor condicionant de la distribució en línia dels films.

 

Percentatge de films catalans produïts entre 2009 i 2015 amb presència a les plataformes, segons el GRAU de participació catalana

Percentatge de films catalans produïts entre 2009 i 2015 amb presència a les plataformes, segons el GRAU de participació catalana

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: el 61,29% de les produccions amb participació catalana molt minoritària es troba present a almenys una plataforma de VOD o TVOD

 

Tot i així, l’anàlisi per any de producció mostra algunes fluctuacions que cal comentar. Les produccions catalanes amb participació molt minoritària de l’any 2009 no es troben en cap plataforma analitzada, tot i que a la resta d’anys es troben força representats, amb mínims del 25% el 2013 i màxims del 100% el 2012. En canvi, les produccions amb participació catalana altament significativa i majoritària presenten una evolució més regular, sense mínims ni màxims destacables; amb una tendència similar es troba la participació minoritària.

 

Percentatge de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons el tipus de producció catalana i l'any de producció dels films

Percentatge de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons el tipus de producció catalana i l'any de producció dels films

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 33,33% dels films produïts l’any 2009 amb participació catalana molt minoritària es troben en almenys una de les plataformes analitzades

 

Per últim, la distribució segons modalitat de producció i plataforma presenta un clar predomini de les produccions amb participació majoritària, amb diferències significatives a pràcticament totes les plataformes. El cas de Filmin torna a destacar, amb 176 films, de les 221 produccions catalanes presents a la plataforma, que s’han produït amb participació majoritària. No obstant això, el predomini d’aquesta modalitat de producció també és destacable a iTunes, Wuaki i Movistar+.

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015, presents en les diferents plataformes segons el grau de participació catalana

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015, presents en les diferents plataformes segons el grau de participació catalana

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 176 films presents a Filmin són produccions amb una participació catalana majoritària

 

3.2. Presència de films catalans a les plataformes segons el gènere

La ficció es manté com a gènere predominant entre les produccions catalanes 2009 a 2015 presents a les plataformes VOD. Els films de ficció produïts els anys 2010 i 2015 són els que tenen un presència major, en comparació amb les produccions documentals d’aquells anys.

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015, amb presència a les plataformes i segons el gènere

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015, amb presència a les plataformes i segons el gènere

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 115 films de ficció es troben a almenys una de les plataformes analitzades

 

Nombre de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons el gènere i l'any de producció dels films

Nombre de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons el gènere i l'any de producció dels films

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 14 films de ficció produïts l’any 2009 es troben a almenys una de les plataformes analitzades

 

Així, en termes relatius també es confirma una distribució equilibrada, amb predomini de la ficció en el conjunt de produccions analitzades. En canvi, l’anàlisi per any de producció revela que en 2013 i 2014 és el gènere documental, per un petit marge percentual, el més present a les plataformes.

 

Percentatge de films catalans produïts entre 2009 i 2015, amb presència a les plataformes i segons el gènere

Percentatge de films catalans produïts entre 2009 i 2015, amb presència a les plataformes i segons el gènere

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: el 40,10% del total de films documentals produïts entre 2009 i 2015 es troben almenys en una de les plataformes analitzades

 

Percentatge de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons el gènere i l'any de producció dels films

Percentatge de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons el gènere i l'any de producció dels films

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: el 67% dels films de ficció produïts l’any 2009 es troben presents a almenys una de les plataformes analitzades

 

En darrer terme, la ficció també destaca en la presència a cadascuna de les plataformes. Filmin és la plataforma que ofereix més produccions de tots dos gèneres, destacant especialment l’oferta documental en comparació al catàleg dels seus competidors. En aquesta línia, és significatiu que Netlix i HBO no ofereixin cap producció catalana documental. En qualsevol cas, la presència als catàlegs de Movistar+, iTunes i Wuaki és molt reduïda.

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015, segons gènere i plataforma

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015, segons gènere i plataforma

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 140 films de ficció produïts entre 2009 i 2015 es troben presents a Filmin

 

3.3. Presència de films catalans a les plataformes segons la llengua original

La distribució de les produccions catalanes en funció de la llengua original i la llengua que s’ofereix al consumidor (a través del doblatge) n’és l’últim indicador examinat en aquest informe. Per dur a terme aquesta comparativa s’han fet servir, per una banda, les dades de llengua original que figura a les dades de l’ICEC i, per un altra banda, una anàlisi film a film i plataforma a plataforma per comprovar en quines llengües estava disponible l’àudio.

En primer lloc, s’ha detectat un clar predomini del castellà com a llengua de producció dels films catalans realitzats entre 2009 i 2015 i presents a almenys una de les plataformes analitzades. Dels més de 200 films presents a almenys una plataforma, tan sols 59 van ser produïts en català; davant les 133 produïdes en castellà. Tot i això, en general el castellà és la llengua de producció majoritària a Catalunya i, de fet, en termes relatius, tant els films en versió original catalana com els films en versió original castellana tenen una presència similar a les plataformes. Així, s’hi poden trobar un 31,58% dels films en v.o. catalana i un 35,56% dels films en v.o. castellana produïts entre 2009 i 2015. La presència a les plataformes dels films catalans en una llengua original diferent del castellà i el català (predominantment l’anglès) mostra uns percentatges similars als de les altres dues llengües (33,33% de tots els produïts entre 2009 i 2015 estan presents a les plataformes).

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents a les plataformes segons llengua original

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents a les plataformes segons llengua original

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes[3]

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 133 films produïts entre 2009 i 2015 tenen el castellà com a llengua original

 

Percentatge de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons la llengua original i l'any de producció dels films

Percentatge de produccions catalanes amb presència a les plataformes, segons la llengua original i l'any de producció dels films

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: El 26,92% dels films produïts en castellà l’any 2009 es troben en almenys una de les plataformes analitzades

 

La distribució per plataforma mostra que Filmin és la que ofereix un nombre més alt de produccions en català, com a llengua original (67), seguit de Wuaki (11), iTunes (7) i Movistar+ (3). En canvi, Netflix i HBO no ofereixen cap film en aquesta llengua. Cal remarcar que les produccions amb una llengua original diferent del català superen a aquesta llengua en totes les plataformes a excepció de Filmin. En tot cas, les produccions en castellà són les que es troben més ben distribuïdes, amb amplis marges de diferència en totes les plataformes; a HBO totes les pel·lícules que s’ofereixen tenen aquesta llengua original.

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents en les diferents plataformes, segons la llengua original

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents en les diferents plataformes, segons la llengua original

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes[4]

El gràfic cal llegir-lo de la manera següent: 67 films presents en Filmin tenen el català com a llengua original

Per finalitzar, en aquest informe s’amplien els resultats sobre llengua presents en el primer estudi amb una anàlisi de les versions disponibles per als films presents en cada plataforma. En aquest cas, Filmin torna a ser la plataforma que ofereix un major nombre de pel·lícules en català, tant quan aquesta és la llengua original del film com quan ho és el castellà. Al contrari, Netflix i HBO no ofereixen cap film doblat al català; uns resultats que es repliquen a Movistar+, amb un nombre mínim de versions doblades a aquesta llengua. Finalment, Wuaki i iTunes ofereixen tots dos un únic film en versió original castellana doblat al català.

 

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents en les diferents plataformes, segons la llengua original i la llengua que ofereix la plataforma (en doblatge)

Nombre de films catalans produïts entre 2009 i 2015 presents en les diferents plataformes, segons la llengua original i la llengua que ofereix la plataforma (en doblatge)

Font: Elaboració pròpia amb dades de cadascuna de les plataformes[5]

La taula cal llegir-la de la manera següent: 31 films produïts en català s’ofereixen en versió original (CAT) i 34 films produïts en català s’ofereixen en versió doblada (CAST)

 

 


[1] Aquesta classificació respon a un sistema proposat per l’OPA i es té en compte el % total de participació catalana en base a les productores que han intervingut en la realització del film

[2] Les xifres de catàleg es refereixen només a l’oferta a Espanya

[3] 15 films dels 546 produïts entre el 2009 i el 2015 no compten amb la dada de llengua original

[4] 15 films dels 546 produïts entre el 2009 i el 2015 no compten amb la dada de llengua original

[5] 15 films dels 546 produïts entre el 2009 i el 2015 no compten amb la dada de llengua original

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: