La fitxa bàsica de buidatge de l’Observatori de Neologia consta de les informacions següents:

 • Dades generals del buidatge: inclou les informacions de tipus de buidatge (diaris, textos orals o revistes), llengua (català o castellà), àmbit geogràfic, font i data de publicació.
 • Dades de la fitxa
  • Entrada: neologisme, en la seva forma lexemàtica, documentat a la font de buidatge.
  • Categoria gramatical: assignació de la categoria gramatical del neologisme segons l’ús documentat.
  • Context: reproducció del context en què apareix documentat el neologisme, precedit i seguit d’asterisc per tal de destacar-lo.
  • Aspectes tipogràficsindicació dels aspectes tipogràfics amb què s’ha documentat el neologisme que poden ser indici de neologicitat; per exemple, l’ús de la cursiva, la negreta, les cometes, etc.
  • Tipus de neologisme: assignació del recurs de creació que ha generat el neologisme; la tipologia establerta inclou processos formals (sufixació, prefixació, composició, composició culta, sintagmació, truncació, etc.), semàntics, sintàctics i manlleus.
  • Secció del diari: secció específica del diari on es troba documentat el neologisme.
  • Pàgina: pàgina del diari on trobem el neologisme. En el cas de fonts procedents d'Internet aquest camp no s'ha d'emplenar.
  • Codi nota i Nota: camps en què es consignen informacions addicionals i la codificació corresponent; per exemple, si es tracta de variants d’una paraula ja documentada a les obres lexicogràfiques; informacions enciclopèdiques rellevants; neologismes documentats en el corpus d’exclusió amb marca de neologicitat, etc.
  • Estat: Fase d'elaboració de la fitxa.
  • Comentaris: espai on el neòleg pot afegir els comentaris que cregui pertinents per al corrector de la fitxa.
 • Historial del canvis
 • Autor: s’informa del fet que el neologisme es considera d’autor.
 • Data: Dia en què una fitxa ha estat marcada amb un estat determinat.

La fitxa de buidatge bàsica coincideix totalment amb la fitxa de buidatge de diaris; la fitxa de buidatge de textos orals i la fitxa de buidatge de textos espontanis incorporan camps d'informacions específiques per a cada tipus de buidatge.

Fitxa de buidatge oral

 • Transcripció fonètica: transcripció fonètica de la forma flexionada del neologisme, obligatòria per a alguns tipus de neologismes (formació culta i manlleus).
 • Marca metalingüística: qualsevol mena de comentari o observació -explícita o implícita- que proporcioni algun tipus d'informació metalingüística sobre el neologisme.
 • Data d'emissió: dia en què es va emetre el programa
 • Minut
 • Emissora de ràdio
 • Secció del programa: només es recull en el cas dels noticiaris.
 • Títol del programa: font on s'ha registrat el neologisme.
 • Rol de l'emissor: rol de l'emissor durant el programa; per exemple, presentador, reporter, actor, etc.
 • Edat de l'emissor: camp que serveix per donar compte del grup d'edat al qual pertany l'interlocutor.
 • Sexe de l'emissor: camp que serveix per donar compte del sexe de l'interlocutor.
 • Dialecte de l'emissor: dialecte al qual pertany el parlant.
 • Llengua materna de l'emissor: cal indicar-la només en els casos que detectem molt clarament que no és català.

Fitxa de buidatge espontani

 • Tipus de text: tipus de publicació en què s'ha documentat el neologisme; per exemple: informàtica, esports, joventut, cultura, etc.
 • Periodicitat: camp que serveix per donar compte de la periodicitat del document que es buida.
 • Nivell de correcció: estat del document que es buida quant al tractament lingüístic, la correcció d'errors de picatge, etc.
 • Correcció explícita: cal indicar si la publicació diu explícitament que hi ha un procés de correcció.
 • Buidatge espontani sistemàtic: s'informa del fet que el buidatge és sistemàtic.