Actualitat Actualitat

Torna a la pàgina principal
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression .vars['Noticia'] is undefined on line 123, column 15 in 10155#10193#NOTICIA.
1<#assign getplid = request['theme-display'] /> 
2<#assign layoutId = getplid['plid'] /> 
3 
4<#-- get the service for layout--> 
5<#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService") /> 
6 
7<#-- convert the layout id into long --> 
8<#assign layoutLong = getterUtil.getLong(layoutId) /> 
9 
10<#-- take a layout object --> 
11<#assign getlayout = layoutService.getLayout(layoutLong) /> 
12 
13<#assign propietatsTheme = getlayout.getLayoutSet().getSettings() /> 
14 
15 
16<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
17<#assign layout = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
18 
19 
20<#if (propietatsTheme?contains("lfr-theme:regular:color-site")) > 
21 
22  <#-- vol dir que el tema té una propietat amb el color del site --> 
23  <#-- Obtenim la posició de la propietat que ens interesa --> 
24  <#assign index = propietatsTheme?index_of("lfr-theme:regular:color-site=") /> 
25  <#-- Retallem la cadena treient tot el que està abans del color --> 
26  <#assign colorSite = propietatsTheme?substring(index + 29, index + 36) /> 
27 
28<#else> 
29  <#-- el tema no té una propietat per especificar el color i assignem l'institucional --> 
30  <#-- a excepció dels sites fets amb zoe on mantindrem el color --> 
31  <#if (layout.getTheme().getName() == "zoe-design-theme") > 
32    <#assign colorSite = "inherit" /> 
33  <#else> 
34    <#assign colorSite = "#C8102E" /> 
35  </#if>   
36</#if> 
37 
38<#assign fullTemplatesPath = layout.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
39 
40<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
41 
42<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
43<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
44 
45<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
46<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
47 
48<script type="text/javascript" src="https://www.upf.edu/documents/6323808/129176989/jquery.captionate.js"></script> 
49 
50 
51<#assign zona = timeZoneUtil.getTimeZone("Europe/Madrid") /> 
52 
53<#assign AssetEntryLocalservice = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") /> 
54<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
55 
56 
57<#assign site = groupId /> 
58 
59<#if ( site?is_number) > 
60  <#assign resourcePrimKey = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(site), .vars['reserved-article-id'].data).resourcePrimKey /> 
61  <#assign entry = AssetEntryLocalservice.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(resourcePrimKey)) /> 
62  <#assign fecha_de_creacion = entry.getPublishDate()?string("dd.MM.yyyy") /> 
63  <#assign fecha_de_modificacion = entry.getModifiedDate()?string("dd.MM.yyyy") /> 
64</#if> 
65 
66<#assign cat = "" /> 
67<#assign listaCategorias = entry.getCategories() /> 
68<#list listaCategorias as categoria > 
69  <#if stringUtil.equalsIgnoreCase("OpenCms", categoria.name) > 
70    <#assign cat = categoria.name /> 
71  </#if> 
72</#list> 
73 
74<div class="container noticia-maximized nova"> 
75 
76      <div id="nom_page"> 
77        <h1>${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
78      </div> 
79      <div class="contingut subtitol"> 
80        <h2> 
81          ${.vars['Resum'].getData()} 
82        </h2> 
83      </div> 
84<div class="row"> 
85  <#-- Afegir un if--> 
86  <div class="asset-full-content span8"> 
87    <#-- end--> 
88    <#if ( fecha_de_creacion?length == 10) > 
89    <div class="data">${fecha_de_creacion}</div> 
90    </#if> 
91    <div class="content" id="content"> 
92    <#if .vars['separador-imatge']?? > 
93      <#attempt> 
94        <#if ( .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() != "") > 
95        <!--zona youtube--> 
96        <p id="youtube" class="youtube"> 
97          <script type="text/javascript"> 
98            function getYoutube() { 
99            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
100            var url = "${.vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData()}" 
101            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
102            var match = url.match(regExp); 
103            if (match && match[2].length == 11) { 
104            return '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+ match[2] +'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; 
105            } else { 
106            return ''; 
107
108
109            document.getElementById("youtube").innerHTML = getYoutube(); 
110          </script> 
111        </p> 
112        <#elseif (.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData() != "" && .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() == "" ) > 
113        <p><img alt="Imatge inicial" title="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getChild('peu-foto').getData()}" src="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData()}" width="100%" /></p> 
114        <#else> 
115        <p>&nbsp;</p> 
116        </#if> 
117      <#recover> 
118        <p>&nbsp;</p> 
119      </#attempt> 
120    <#else> 
121      <p>&nbsp;</p> 
122    </#if>   
123      ${.vars['Noticia'].getData()} 
124    </div> 
125  </div> 
126 
127    <#-- Mostrem les categories que siguin filles de la categoria "Notícies"--> 
128    <#-- Preparació url dels enllaços a les categories--> 
129    <#assign wordCategories = languageUtil.get(locale, "categories-nom-page")> 
130    <#assign wordCategories = wordCategories?lower_case /> 
131    <#assign catUrl = "/web/e-noticies/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_uMmnNJ4sBlXd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
132    <#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") /> 
133   
134  <div class="span4" id="dreta"> 
135     
136     <h2 class="audio catala">Multimèdia</h2> 
137     <h2 class="audio castella">Multimedia</h2> 
138     <h2 class="audio angles">Multimedia</h2> 
139     <div class="audio"> 
140            <div id="media"></div> 
141          </div> 
142    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
143      <#attempt> 
144        <#assign prota = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Protagonistes') /> 
145        <#if ( prota.getChild('nom-perfil').getData() != "") > 
146        <h2 class="subtitol catala">Perfils dels protagonistes:</h2> 
147        <h2 class="subtitol castella">Perfiles de los protagonistas:</h2> 
148        <h2 class="subtitol angles">Profiles of the protagonists:</h2> 
149        <#list prota.getChild('nom-perfil').getSiblings() as perfil > 
150            <div class="names"> 
151            <div class="nom">  
152              ${perfil.getData()} 
153            </div> 
154            <div class="xarxes"> 
155            <#list perfil.getChild('url-perfil').getSiblings() as sub_element > 
156           
157              <#-- Formatem l'enllaç perquè no el tracti com si fos una subpàgina --> 
158              <#assign enllac = sub_element.getData() /> 
159              <#if !enllac?starts_with("http") >        
160                <#assign enllac = "http://" + enllac />  
161              </#if> 
162           
163              <a href="${enllac}" title="${enllac}" target="_blank"> 
164                <#if (enllac?contains("facebook") ) > 
165                  <img alt="Facebook UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/facebook.png" width="16"> 
166                <#elseif ( enllac?contains("twitter") ) > 
167                  <img alt="Twitter UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/twitter.png" width="16"> 
168                <#elseif ( enllac?contains("instagram") ) > 
169                  <img alt="Instagram UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/instagram.png" width="16"> 
170                <#elseif ( enllac?contains("youtube") ) > 
171                  <img alt="Youtube UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/youtube_new.png" width="16"> 
172                <#elseif ( enllac?contains("linkedin") ) > 
173                  <img alt="Linkedin UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/linkedin.png" width="16"> 
174                <#elseif ( enllac?contains("flickr") ) > 
175                  <img alt="Flickr UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/flickr.png" width="16"> 
176                <#elseif ( enllac?contains("vimeo") ) > 
177                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/vimeo.png" width="16"> 
178                <#elseif ( enllac?contains("pinterest") ) > 
179                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/pinterest.png" width="16"> 
180                <#else> 
181                <i class="icon-link"></i> 
182                 
183                </#if> 
184              </a> 
185          </#list> 
186            </div> 
187            </div> 
188        </#list> 
189        </#if> 
190      <#recover>   
191      </#attempt> 
192    </#if>   
193    <div class="categories"> 
194      <h2><@liferay.language key="categories" />:</h2> 
195       
196      <#list listaCategorias as categoria > 
197 
198      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
199       
200        <#assign assetCategory = "" /> 
201        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
202        <#if (assetCategory.getName() == "Notícies") > 
203          <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoria.getCategoryId()}">${categoria.getTitle(locale)}</a></div> 
204        </#if> 
205         
206      </#if>  
207       
208      </#list> 
209    </div> 
210 
211  </div>   
212</div> 
213</div> 
214<#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
215  <#attempt> 
216    <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData())) > 
217      <div class="caixa-contacte"> 
218        <div class="mes-info-button"> 
219          <p class="catala"><strong>Per a més informació</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
220          <p class="castella"><strong>Para más información</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
221          <p class="angles"><strong>For more information</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
222        </div> 
223      <div class="mes-info"> 
224      <#if ( getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
225        <p class="subtitol catala">Notícia publicada per:</p> 
226        <p class="subtitol castella">Noticia publicada por:</p> 
227        <p class="subtitol angles">News published by:</p> 
228            <p class="catala">Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals</p> 
229            <p class="castella">Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales</p> 
230            <p class="angles">Institutional Communication and Promotion Unit</p> 
231            <ul> 
232              <li><a href="tel:935422100">93 542 21 00</a></li> 
233              <li><a class="correuContacte" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> 
234            </ul> 
235      </#if> 
236      </div> 
237    </div> 
238       
239    </#if> 
240  <#recover> 
241  </#attempt> 
242</#if> 
243  
244<#-- decidim si pintem la zona youtube o ivoox --> 
245    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
246      <#attempt> 
247        <#assign multi = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Multimedia') /> 
248        <#list multi.getChild('youtube-list').getSiblings() as videos > 
249          <#if ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("youtu") ) > 
250            <script type="text/javascript"> 
251            function getYoutube() { 
252            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
253            var url = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
254            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
255            var match = url.match(regExp); 
256            if (match && match[2].length == 11) { 
257                return "<p>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+ match[2] +"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"; 
258            } else { 
259            return 'error'; 
260
261
262            document.getElementById("media").innerHTML += getYoutube(); 
263            </script> 
264          <#elseif ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("ivoox") ) > 
265            <script type="text/javascript"> 
266                function getIvoox() { 
267                if (!"${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}".includes("rf_")) {              
268                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><br /> Error. Use a valid audio URL";               
269                } else {       
270                var Y = "rf_" 
271                var X = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
272                var Z = X.slice(X.indexOf(Y) + Y.length) 
273                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='238' height='48' frameborder='0' allowfullscreen='' scrolling='no' src='https://www.ivoox.com/player_ek_" + Z + "'></iframe>"; 
274
275
276                document.getElementById("media").innerHTML += getIvoox(); 
277            </script> 
278          </#if>             
279        </#list> 
280      <#recover> 
281      </#attempt> 
282    </#if> 
283<script> 
284  // Create Element.remove() function if not exist 
285  if (!('remove' in Element.prototype)) { 
286    Element.prototype.remove = function() { 
287      if (this.parentNode) { 
288        this.parentNode.removeChild(this); 
289
290    }; 
291
292  // Si tenim els bookmarks posicionats d forma horitzontal, els movem 
293  if($(".taglib-social-bookmarks").size() != 0){ 
294    $(".taglib-social-bookmarks").prependTo(".asset-full-content"); 
295    $(".taglib-social-bookmarks").get(0).remove(); 
296
297  $(".taglib-header").remove(); 
298  $(".portlet-topper").remove(); 
299  $(".asset-full-content br").remove(); 
300   
301  if($("html.nou-disseny").size() != 0){ 
302 
303    $(".taglib-asset-links").css("padding-left","22px !important"); 
304    ajustaRelatedContentFullSize(); 
305   
306  }else{ 
307    ajustaRelatedContent(); 
308
309 
310  // Eliminem la secció de categories si no n'hi ha cap 
311  if ($(".categories div").size() == 0){ 
312    $(".categories").remove(); 
313
314   
315    /* ---- OBRIR LES NOTÍCIES EN MAXIMIZED AMB MENÚ VERTICAL ---- */ 
316  if($("html.nou-disseny").size() != 0){    
317    if ($("header").hasClass("no-menu-horitzontal")){ 
318      canviaSpanMenu(); 
319
320
321  /* ---- Modificacions BREADCRUMB sinó és PORTAL THEME ---- */ 
322  /* --- Amaguem el breadcrumb per que no es notin els canvis i al final de l'script el tornem a mostrar---- */ 
323  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
324  var nomTheme = "${layout.getTheme().getName()}"; 
325  if (!nomTheme.includes("Portal")){ 
326    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER PRIMER NIVELL ---- */ 
327    if($(".current-parent").size() == 0){ 
328      $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".breadcrumb .first"); 
329    }else{ 
330    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER SEGON NIVELL ---- */ 
331    $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".current-parent"); 
332    }     
333 
334    $(".breadcrumb").prependTo("#main-content"); 
335
336 
337  $(".asset-content").css("margin","0px"); 
338 
339  // La funció LightenDarkenColor la tinc gràcies a auxFunctions.js injectat 
340  var colorLight = LightenDarkenColor("${colorSite}",20); 
341 
342  $(".asset-full-content .tipus > a").hover( 
343    function(){ 
344      $(this).css("background-color", + colorLight + " !important"); 
345    }, 
346    function(){ 
347      $(this).css("background-color","${colorSite} !important"); 
348
349
350  
351  $('#content img[title]').captionate(); // imatges amb class caption mostraran la descripció 
352  
353  function ajustaRelatedContentFullSize(){ 
354    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
355 /*     if($('body.siteUPF').size()==1){ 
356        $(".taglib-asset-links").addClass("container"); 
357        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
358        $(".taglib-asset-links h2").css("padding-left","0px !important"); 
359        $(".taglib-asset-links ul").css("padding-left","0px !important"); 
360      }else{*/ 
361        $(".taglib-asset-links").appendTo("#dreta").insertAfter('.categories'); 
362        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
363     /* }   */      
364    }else{ 
365      setTimeout(function(){ajustaRelatedContentFullSize();},100); 
366
367
368   
369  function ajustaRelatedContent(){ 
370    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
371      $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px"); 
372      $(".asset-links-title").css("padding-left","0px");  
373      $(".asset-links-list").css("padding-left","0px !important"); 
374    }else{ 
375      setTimeout(function(){ajustaRelatedContent();},100); 
376
377
378   
379  function canviaSpanMenu(){ 
380    if ($("#menu-esquerra").size()!= 0){ 
381      if ($("#menu-esquerra").hasClass("span12")){ 
382        // Fem el menú span3 i el contingut span9 ja que per defecte es posen a span12 els dos 
383        if(!$("body").hasClass("marca-propia")){ 
384          // Amaguem el títol de la notícia si no estem a una home per no duplicar 
385          $("#nom_page").css("display","none !important"); 
386          // Mostrem el títol de la pàgina 
387          $("#contingut #nom_page").css("display","block !important"); 
388
389        $("#menu-esquerra").removeClass("span12").addClass("span3"); 
390        $("#main-content").addClass("span9 pull-right"); 
391
392      ajustaRelatedContent(); 
393    }else{ 
394      setTimeout(function(){canviaSpanMenu();},100); 
395
396
397     
398/*Caixa contacte i audio CA, ES, EN*/ 
399 
400 
401    if($("html").attr('lang') == 'en-US'){ 
402     $(".catala, .castella").hide(); 
403     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
404     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contact</h2>'); 
405     $(".angles").show(); 
406    if($('#media').is(':empty')) { 
407      $("h2.audio").hide(); 
408
409    else { 
410     $("h2.audio").hide(); 
411     $("h2.audio.angles").show();  
412
413
414    else if($("html").attr('lang') == 'es-ES'){  
415     $(".catala, .angles").hide(); 
416     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
417     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacto</h2>'); 
418     $(".castella").show(); 
419      if($('#media').is(':empty')) { 
420      $("h2.audio").hide(); 
421
422    else { 
423     $("h2.audio").hide(); 
424     $("h2.audio.castella").show();  
425
426
427    else if($("html").attr('lang') == 'ca-ES') { 
428     $(".castella, .angles").hide(); 
429     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
430     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacte</h2>'); 
431     $(".catala").show(); 
432     if($('#media').is(':empty')) { 
433      $("h2.audio").hide(); 
434
435    else { 
436     $("h2.audio").hide(); 
437     $("h2.audio.catala").show();  
438    }  
439    }; 
440    $(".mes-info-button").on("click", function(){$(this).parent(".caixa-contacte").find(".mes-info").slideToggle();$(this).find("i").toggleClass("icon-caret-down")}); 
441 
442 
443/*Moviment caixa contacte*/ 
444 function moucaixa(){ 
445   if($(window).width() > 920) { 
446    $(window).on("scroll", function(){ 
447    var scroller_anchor = $(".mark").offset().top; 
448    if ($(this).scrollTop() > scroller_anchor) { 
449          $(".caixa-contacte").css({'position':'fixed','top':'0','margin-top':'90px','width':'inherit', 'max-width':'370px'}); 
450        } else { 
451          $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'auto'}); 
452
453    }); 
454
455  else { 
456    $(window).on("scroll", function(){ 
457      $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'100%','max-width':'auto'}); 
458    }); 
459
460
461 
462/* ----- Si és PORTAL theme treiem h2.page-title ----- */ 
463  if (nomTheme.includes("Portal")){ 
464    $("h2.page-title").remove(); 
465
466 
467  /* ----- Si és PORTAL theme en vista maximized dent servir AT hem d'afegir al breadcrumb el títol ----- */ 
468  if (nomTheme.includes("Portal") && ($("div.user-segment-content-list-portlet").length!=0)){ 
469    $("ul.breadcrumb li.last").removeClass("active").removeClass("last").after("<li class='active last'>" + $('#nom_page h1').text() + "</li>"); 
470
471   
472  /* --- Tornem a mostrar el breadcrumb ---- */ 
473  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
474</script> 
475  <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
476    <#attempt> 
477      <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
478        <script type="text/javascript"> 
479          moucaixa(); 
480            $(window).on("resize", function(){ 
481              moucaixa(); 
482            } ) 
483        </script> 
484      </#if> 
485    <#recover> 
486    </#attempt> 
487  </#if> 
488   
489<style> 
490 
491  h2.audio { 
492    display: none; 
493
494  #media p { 
495  margin: 10px 0 5px; 
496
497  /* ----- Estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
498  #nom_page h1 { 
499    color: ${colorSite} !important; 
500    font-size: 23px; 
501    font-weight: bold; 
502    line-height: normal; 
503    margin-bottom: 15px; 
504    margin-top: 0; 
505    padding: 0; 
506
507  .contingut.subtitol > h2 { 
508    font-size: 20px !important; 
509    color: ${colorSite} !important; 
510
511   
512  .categories h2, h2.asset-links-title{ 
513    font-weight: normal; 
514    font-size: 20px; 
515    color: ${colorSite}; 
516    line-height: normal; 
517
518   
519  .tipus a { 
520    text-decoration: none !important; 
521
522   
523  li.asset-links-list-item a { 
524    color: ${colorSite} !important; 
525
526   
527  span.taglib-text { 
528    color: ${colorSite}; 
529  }  
530   
531  .categories div.tipus a{ 
532    background-color: ${colorSite}; 
533    margin-bottom: 5px; 
534    margin-right: 5px; 
535    max-width: 100%; 
536    position: relative; 
537    text-decoration: none; 
538    color: #FFFFFF; 
539    padding: 5px 10px; 
540  }   
541   
542 
543  /* ----- Fi estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
544 
545  /* En aplicar aquesta class a un div .container, limitem amb auto per no ser sempre 1170px */ 
546  .noticia-maximized{ 
547    max-width: 1170px !important; 
548    width: auto !important; 
549
550 
551  #nom_page{ 
552    display:block !important; 
553
554  #contingut > #nom_page{ 
555    display:none !important; 
556
557   
558  /* Per treure la icona de davant del títol Continguts relacionats*/ 
559  .taglib-asset-links h2{ 
560    background:none !important; 
561
562  .taglib-asset-links{ 
563    padding-left: 4px; 
564    margin-top: 0px; 
565
566  .asset-links-list{ 
567    padding-left: 25px !important; 
568
569  .asset-links-list-item{ 
570    list-style: initial !important; 
571
572  .asset-links-list-item img{ 
573    display:none; 
574
575  .asset-full-content br{ 
576    display:none; 
577
578  .contingut.subtitol > h2 { 
579    font-weight: normal; 
580    padding-top: 0; 
581    line-height: normal !important; 
582
583   
584  .contingut.subtitol > h2 p{ 
585    margin: 0px !important; 
586    color: ${colorSite} !important; 
587
588   
589  .contingut.subtitol { 
590    border-bottom: 1px solid #ddd; 
591    margin-bottom: 10px; 
592    padding-bottom: 10px; 
593
594  .asset-full-content .tipus > a { 
595    background-color: ${colorSite} !important; 
596    margin-right: 5px; 
597    margin-bottom: 5px; 
598    position: relative; 
599    max-width:100%; 
600    text-decoration:none; 
601
602  .asset-full-content .tipus > a:hover { 
603    color: #ffffff !important; 
604
605   
606  .asset-full-content .tipus{ 
607    display: inline; 
608
609   
610  .taglib-social-bookmarks { 
611    display: block; 
612    float: right; 
613    background:none; 
614    margin-top:0px; 
615
616  .taglib-social-bookmarks a{ 
617    margin-bottom: 0px; 
618
619  .taglib-social-bookmarks ul{ 
620    padding:0px; 
621    margin-bottom:0px; 
622
623  .taglib-social-bookmarks ul li{ 
624    margin-right:0px; 
625
626  .asset-full-content .content { 
627    border-bottom: 0px solid #fff; 
628    display: table; 
629    margin-bottom: 20px; 
630    padding-bottom: 10px; 
631    width: 100%; 
632
633  .asset-full-content .content::before { 
634    content: ""; 
635    display: inline-table; 
636    width: 100%; 
637
638  .asset-full-content .content h3 { 
639    font-size: 18px; 
640    font-weight: normal; 
641
642  .categories::after { 
643    content: ""; 
644    display: inline-table; 
645    width: 100%; 
646
647  .categories h2, .asset-links-title{ 
648    color: ${colorSite} !important; 
649
650 
651   
652  @media (min-width: 979px) and (max-width: 1200px) { 
653     
654
655  @media (max-width: 978px) { 
656    .asset-full-content .data { 
657      display:inline-table;} 
658
659  @media (max-width: 480px) {  
660    .asset-full-content .tipus > a { 
661      float:none;} 
662
663 
664   /*Nova notícia*/ 
665  .nova .names a { 
666  text-decoration: none !important; 
667  transition: 0.4s all; 
668
669  .nova .names a:hover img, .nova .names a:hover i { 
670  transform: translateY(-4px)!important; 
671  transition: 0.2s all; 
672
673  .nova .names { 
674  display: table; 
675  box-sizing: border-box; 
676  width: 100%; 
677
678  .nova .names .nom { 
679  width: 50%; 
680  display: inline-table; 
681
682  .nova .names .xarxes { 
683  width: 50%; 
684  display: inline-table; 
685
686  .nova p.youtube { 
687  margin: 0 0 20px; 
688
689  .nova p.subtitol:after { 
690  content: ""; 
691  width: 100%; 
692  height: 1px; 
693  background-color: #ddd; 
694  position: relative; 
695  display: table; 
696
697  .nova #dreta { 
698  padding-top: 30px; 
699
700  .nova .asset-full-content figure { 
701  display: inline-block; 
702  margin-bottom: 20px; 
703  border: 1px solid transparent; 
704  margin-right: 0; 
705  margin-left: 0; 
706  margin-top: 0; 
707  width: 100%; 
708
709  .nova .asset-full-content figcaption {display: block; text-align: center; font-size: 0.8em; font-style: italic; } 
710  .nova .asset-full-content figure img { 
711  width: 100%; 
712
713  .nova .icon-caret-down:before { 
714    content: "\f0d7" !important; 
715
716  @media (max-width: 480px) {  
717    .nova .asset-full-content figure { 
718    width: 100% !important; 
719
720
721  .nova .asset-full-content .content > p:nth-child(2):first-letter { 
722  color: ${colorSite}; 
723  float: left; 
724  font-family: Georgia; 
725  font-size: 80px; 
726  line-height: 50px; 
727  padding-top: 3px; 
728  padding-right: 10px; 
729  padding-left: 3px; 
730  padding-bottom: 3px; 
731
732   
733  ul.asset-links-list { 
734  list-style: none !important; 
735  margin: 0 !important; 
736  padding: 0 !important; 
737
738.taglib-asset-links .asset-links-list-item { 
739  list-style: none !important; 
740
741.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a { 
742  color: #353430 !important; 
743  text-decoration: none !important; 
744  border: 1px solid #ddd; 
745  border-radius: 4px; 
746  display: block; 
747  padding: 10px; 
748  background-color: #eee; 
749
750.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:hover { 
751  text-decoration: none !important; 
752
753.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:before { 
754  content: "\f0c1"; 
755  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
756  font-size: 25px; 
757  display: inline-block; 
758  margin-right: 4px; 
759  width: 10%; 
760  vertical-align: middle; 
761
762.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a span.taglib-text { 
763  color: #353430 !important; 
764  display: inline-block; 
765  width: 80%; 
766  vertical-align: middle; 
767  text-decoration: none; 
768
769 
770.taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a, .taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a span.taglib-text { 
771  background-color: #353430 !important; 
772  color: #eee !important; 
773  text-decoration: none; 
774
775 
776/*Caixa contacte*/ 
777.caixa-contacte { 
778  border: 1px solid #ddd; 
779  padding: 10px; 
780  margin-bottom: 20px; 
781  margin-top: 30px; 
782
783.caixa-contacte { 
784  border: 1px solid #ddd; 
785  padding: 10px; 
786  margin-bottom: 20px; 
787  margin-top: 30px; 
788  box-sizing: border-box !important; 
789
790h2.mark { 
791  display: block; 
792  font-size: 0 !important; 
793  color: #fff !important; 
794
795.mes-info { 
796  display: block; 
797
798.mes-info-button { 
799  cursor: pointer; 
800  display: block; 
801  width: 100%; 
802  height: 100%; 
803
804.mes-info-button i { 
805  float: right; 
806font-size: 20px; 
807
808/*Elements notícia*/ 
809/*cita*/ 
810.nova cite { 
811  margin-top: 30px; 
812  margin-bottom: 30px; 
813  font-size: 20px; 
814  color: #666; 
815  padding-left: 10px; 
816  box-sizing: border-box; 
817  vertical-align: middle; 
818  display: inline-block; 
819  border-left: 3px solid #666; 
820  padding-top: 10px; 
821  padding-bottom: 10px; 
822  width: 80%; 
823  margin-left: 20%; 
824  line-height: normal !important; 
825
826 .nova .asset-full-content .content h3 { 
827  font-size: 18px; 
828  font-weight: normal; 
829  line-height: normal; 
830  margin-top: 40px; 
831  margin-bottom: 20px; 
832  color: ${colorSite}; 
833
834.nova .asset-full-content .content h4 { 
835  font-size: 16px; 
836  font-weight: normal; 
837  line-height: normal; 
838  margin-top: 30px; 
839  margin-bottom: 10px; 
840  color: ${colorSite}; 
841
842/*Treure les xarxes socials per Campus Global i Intranets*/ 
843html:not(.nou-disseny) .taglib-social-bookmarks { 
844  display: none; 
845
846</style>