Per tal que els estudiants puguin acreditar una tercera llengua la UPF posa al seu abast un sistema propi d’avaluació lingüística que consisteix en dues proves: la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) i la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL). Ambdues proves són convocades per Idiomes UPF diverses vegades l'any.
 

Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL)

La PCCL és una prova certificadora de competència lingüística que la Universitat realitza cada any, en diverses convocatòries, i serveix per acreditar el nivell B2 i C1 de coneixements d'una tercera llengua. Amb la superació de la PCCL els estudiants poden obtenir 6 crèdits (segons la normativa vigent), superar les assignatures en anglès de 3r i 4t de grau amb garanties lingüístiques, certificar el nivell d'anglès per marxar d'ERASMUS o fer pràctiques internacionals.

 

UPFluent (Foreign Language University ENglish Test)

La UPFluent és una prova binivell d'anglès dissenyada per poder acreditar els nivells B2 (avançat) i C1 (domini operatiu eficaç) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). El certificat UPFluent porta els segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució internacional EALTA.

  • Idiomes: anglès
  • Nivell: Binivell
  • Preu: 75 euros
  • Ajuts: Parla3
  • Inscripció: Idiomes UPF