Tota la informació i la gestió acadèmica i administrativa que regula i afecta el TFM es farà amb un curs espefícic de TFM ubicat a l'Aula Global. Qualsevol dubte sobre la interpretació de la informació presentada aquí, o actualització d'informacions i instruccions es farà al curs de l'Aula Global corresponent, d'accés exclusiu als estudiants matriculats.


1) Es crea la figura de president de tribunal, que coordinarà unes 10-12 defenses. Aquestes defenses es faran de manera agrupada en franges horàries que s'anunciaran al web del Departament.

2) La tasca del president serà coordinar la celebració de les defenses assignades, així com la coordinació amb la Secretaria i els membres del tribunal. Recollirà a Secretaria els fulls d'avaluació de cada TFM, així com el full d'acceptació de la publicació en línia del treball, que haurà lliurat ja signat l'estudiant. Finalment, vetllarà per la uniformització en el procés d'avaluació, i proposarà un candidat a Matrícula d'Honor, si considera que entre els TFMs que ha avaluat n'hi ha cap que en sigui mereixedor. 

3)  En el tribunal de cada TFM, a banda del president, hi haurà el director del treball juntament amb un altre professor intern o extern al programa (de la línia de recerca de cada TFM -->) proposat pel director del TFM o, en el seu defecte, pel president o pel coordinador del Màster.

4) Totes les instruccions sobre el calendari i el procediment de lliurament dels TFM es troba a l'Aula Global.

5) La durada total de cada defensa de TFM de recerca serà de  màxim 50 min. La presentació del treball per part de l'estudiant serà de màxim 20 min., seguida de les preguntes i comentaris dels membres del tribunal. Pel que fa als TFM acadèmics i pràctics, la durada total de cada defensa serà de màxim 30 min, i la presentació oral de 10 min.