Orientació Pràctica - Pràcticum 1/2/3 (32112/32113/32114)

Máster en Estudios de Traducción (MET)

(orientació pràctica)  


Pràcticum 1 / 2 / 3 (32112/32113/32114)

 

PRÀCTICUM: LES PRÀCTIQUES CURRICULARS

A L'ORIENTACIÓ PRÀCTICA

 

1. El Pràcticum: Què és?

El Pràcticum (Pràcticum 1, Pràcticum 2 i Pràcticum 3) és una unitat formativa per als estudiants que adoptin l'orientació pràctica (la divisió en tres assignatures possibilita diferents graus de dedicació a aquesta matèria). Cadascun dels tres Pràcticum té 5 crèdits i comporta 125 hores de dedicació de l'estudiant. D'aquest total d'hores, un màxim de 90 hores són de treball en una empresa o institució i la resta són de preparació, desplaçaments i redacció de la memòria. La dedicació al Pràcticum ha de ser compatible amb la dedicació de l'estudiant als estudis.

L'objectiu del Pràcticum és afavorir que l'estudiant apliqui els coneixements rebuts a les assignatures del màster a àmbits professionals o de recerca i que adquireixi habilitats i recursos per al futur exercici de la seva professió.

La coordinació acadèmica del Pràcticum és a càrrec d'un/a tutor/a de pràctiques, designat pel Departament entre el seu professorat. En absència de tutor/a de pràctiques, la coordinació recau en el tutor/a acadèmic/a de l'estudiant.

2. On i com es fan les pràctiques?

Les activitats de pràctiques es desenvolupen en empreses privades o en institucions o administracions públiques (s'hi fa referència de manera conjunta amb el terme organisme (d'acollida)). L'estudiant pot buscar un organisme que l'aculli en règim de pràctiques pel seu compte o per mitjà de la borsa de pràctiques del Servei de Carreres Professionals de la UPF (http://www.upf.edu/carreres-professionals/ o via Campus Global > Campus Treball).

Totes les pràctiques que es fan en organismes externs a la Universitat Pompeu Fabra es formalitzen per mitjà d'un conveni de cooperació educativa que gestiona el Servei de Carreres Professionals. Per fer efectiu aquest conveni, el primer que ha de fer l'estudiant és introduir el seu CV a través de la intranet del Servei de Carreres professionals ([ Campus Global > Carreres professionals > Campus Treball ].. Aquest conveni de cooperació educativa s'ha de signar (l’han de signar l’estudiant, el/la responsable de l'organisme i el/la responsable de la Universitat) abans de començar les pràctiques i ha de preveure que l'estudiant tingui un/a tutor/a a l'organisme d'acollida. Trobareu informació sobre les característiques del conveni, la normativa, el detall del procés de sol·licitud i la relació de les ofertes de pràctiques vigents a la intranet del Servei de Carreres Professionals (vg. enllaços esmentats).

3. Quan es poden fer les pràctiques?

Les pràctiques curriculars es poden fer en el moment que convingui més a l'estudiant i que s'acordi amb l'organisme que l'acull, tenint en compte el temps que es necessita per dur-les a terme i la dedicació de l'estudiant a la resta de matèries del pla d'estudis. Les pràctiques s'han de concloure, havent redactat i validat la memòria corresponent, idealment abans del 30 de juliol, tot i que de manera excepcionales poden allargar fins a la primera setmana del mes de setembre.

 

4. Com s'avalua el Pràcticum?

En acabar una estada de pràctiques curriculars l'estudiant ha de presentar una memòria al tutor/a de pràctiques (o tutor/a acadèmic/a). En aquesta memòria, de dues o tres pàgines, l'estudiant ha de descriure la feina feta i detallar l'horari en què ha realitzat les pràctiques, i sobretot hi ha de constar la signatura i el segell de l'empresa. El tutor/a de l'organisme ha de donar el vistiplau a la memòria de l'estudiant i pot fer-hi els comentaris que li semblin adients mitjançant un informe. Si l'estudiant ha fet més d'una estada de pràctiques per al Pràcticum, cal que faci una memòria per a cada estada. El termini per lliurar la memòria és el 30 de juliol. De manera excepcional, en el cas que en aquesta data l’estudiant no hagi fet el 80% de les pràctiques, es pot allargar el termini fins a la primera setmana de setembre.

Finalment, el tutor/a de pràctiques (o tutor/a acadèmic/a) elabora un informe final per a cada estada en què ha de constar que la memòria conté els elements indicats (descripció de la feina, horari seguit i vistiplau i comentaris del tutor/a de l'organisme) i que no hi ha incidències o altres consideracions de tipus acadèmic (o, si n'hi ha, quines són). Si el conjunt d'activitats de pràctiques s'ha realitzat satisfactòriament, aleshores l'estudiant supera l'assignatura. En aquest cas, la qualificació quantitativa de les assignatures Pràcticum 1Pràcticum 2 i Pràcticum 3 serà la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant al MET.