Pla d'Estudis del Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

L'Ètica de la mediació: Diferència i poder - 31978 (7,5 Crèdits ECTS)

Assignatura de caire introductori que es centra en els conceptes i enfocaments bàsics que sustenten el programa i ofereix perspectives pràctiques en l'aplicació de l'ètica de la comunicació als camps del periodisme, el cinema i els estudis audiovisuals, i de publicitat i relacions públiques.

Mètodes de recerca  - 32296 (10 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura té com a principal objectiu familiaritzar-se amb les tècniques principals de la investigació qualitativa i quantitativa aplicada a l'estudi de la comunicació, i donar eines per ser capaços de dissenyar una investigació emprant aquestes tècniques, segons les convencions de la comunitat científica internacional.

Treball final de màster - 31977 (15 Crèdits ECTS)

L'estudiant ha de portar a terme un projecte final on apliqui, integri i desenvolupi els coneixements, les competències i les habilitats adquirides durant el Màster. El projecte ha de constituir una contribució original al desenvolupament de la teoria i/o la pràctica de la comunicació de la diversitat i la diferència. En el cas de que la contribució estigui basada en la pràctica professional, caldrà investigació empírica. Els estudiants han d'elegir com a objecte d'estudi un dels col·lectius vulnerables (o una intersecció d'ells) inclosos dins el programa del màster.

ASSIGNATURES OPTATIVES

Cal triar-ne tres:

Justícia global, guerra i pobresa als mitjans - 31973 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura introdueix els estudiants en els temes sobre drets humans, moral, justícia distributiva i deures individuals, examina el paper dels mitjans de comunicació pel que fa a la justícia global i aborda els nous desenvolupaments en el camp dels estudis sobre mitjans de comunicació globals que afecten a la interpretació de la justícia, la guerra i la pobresa per part del periodisme.

Poder i diversitat de gènere als mitjans - 31972 (7,5 Crèdits ECTS)

La representació mediàtica d'homes i dones és objecte de desequilibris degut als discursos socials sobre les qüestions de gènere. Un dels objectius prioritaris d'aquest curs és aprofundir en les repercussions que el discurs sobre la identitat té en les construccions de gènere així́ com en les relacions entre homes i dones i el paper que els mitjans de comunicació hi tenen en tot plegat.

Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació - 31974 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura identifica els principals reptes ètics als que s’enfronta la tasca comunicativa a l’hora d’abordar l'explotació humana dels altres animals i la natura. El curs fa especial èmfasi en les interseccions entre la opressió de humans i no humans per tal de reflexionar sobre el paper que la defensa dels altres animals té en la lluita per l’igualitarisme i la justícia social en general.

Infància, joventut i mitjans de comunicació - 32200 (7,5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura introdueix els estudiants a la Convenció sobre els Drets del Nen i se centra en el ventall d'abusos que afecten a la infància i la joventut avui en dia. L'objectiu del curs és dissenyar una campanya dinàmica per a promoure el canvi social efectiu en el camp dels drets dels infants. Els estudiants tenen la oportunitat d'abordar estudis de casos d'organitzacions destacades en aquest àmbit i aprendre a defensar i protegir els drets dels infants.
 

Cal triar-ne una:

Comunicació i interculturalitat - 32295 (5 Crèdits ECTS)

Aquesta assignatura s'organitza al voltant de l'estudi de conceptes clau per a la investigació de la interculturalitat, com són l'individualisme, l'etnocentrisme, l'aculturació, el canvi de valors de la família, les comparacions entre grups ètnics o les diferències de gènere i de personalitat en funció dels referents culturals.

Estudis culturals i cultura popular – 32426 (5 crèdits ECTS)

Introducció a la cultura popular des de la perspectiva dels estudis culturals. L’assignatura examina diversos exemples de cultura popular (sèries de televisió, música pop, celebritats, reality shows, moda, etc.) amb l’objectiu d’arribar a una millor comprensió del paper que tenen en el manteniment, o desafiament, que suposen per a la desigualtat.

Optatives per cursar més de 60 ECTS (Important: aquestes assignatures són complementàries i en cap cas poden cursar-se en substitució de les optatives pròpies del màster):

  • La religió a l’era del pluralisme – 32432 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Political Philosphy, Departament de ciències polítiques i socials)
  • Salut i desigualtat – 32431 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Political Philosphy, Departament de ciències polítiques i socials)
  • Assumptes públics i incidència política – 32433 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Strategic Communication Management and Public Relations, Departament de Comunicació)
  • Diplomàcia pública i comunicació estratègica – 32434 (5 crèdits ECTS, assignatura del Master in Strategic Communication Management and Public Relations, Departament de Comunicació)