Identificar el rol de la comunicació en els processos que afecten la diversitat social i la diferència, amb especial atenció als fenòmens en els quals hi estan implicats els col·lectius més vulnerables

Conèixer la multiplicitat de manifestacions de la diversitat amb les quals conviuen les societats actuals, i les seves interrelacions amb els mitjans de comunicació (polítiques de comunicació, pràctiques comunicatives i indústries de la comunicació).

Abordar els fenòmens relacionats amb la diversitat i la seva comunicació des de contextos interculturals comparats, que permetin reconèixer i comprendre les diferents formes d'expressió i de comprensió de la diferència que conviuen actualment.

Reconèixer, comprendre i aplicar les teories, metodologies i conceptes clau de la investigació d'avantguarda avui en dia en comunicació de la diferència i la diversitat.

Dissenyar i executar un projecte investigador sobre comunicació de la diferència i la diversitat.

Elaborar missatges comunicatius sobre la diversitat i la diferència (tant informatius com persuasius) de nivell professional emprant les tècniques adequades per tal de ser inclusius i promoure la reducció del conflicte a la societat.

Aplicar les teories, metodologies i conceptes clau de la investigació en comunicació per recolzar també la presa de decisions en la pràctica professional.

Obtenir més recursos intel·lectuals i més perspectiva crítica gràcies a una major comprensió del paper dels mitjans de comunicació en la diversitat.