Els estudiants del MECLAP tenen un sistema de tutoria doble. D’una banda els és assignat un tutor “d’acollida” al qual poden recorrer per qualsevol dubte o petició d’orientació durant tot el curs. D’altra banda, a mesura que concreten l’objecte d’estudi del seu Treball de Final de Màster, poden sol·licitar d’entre el professorat la persona que consideren idónea per a la tutorització i direcció acadèmica del seu TFM.