L'avaluació de les assignatures del MECLAP combina una dimensió formativa a través de l'avaluació continuada (participació activa a classse, treballs lliurats al llarg del curs, ressenyes, presentacions i seminaris etc.) i una avaluació final a través d'un treball final o bé un examen, o bé ambdues coses. La participació en les discussions a clase forma part de l’avaluació.

En tot cas, els Plans Docents d'Assignatura (PDA) expliciten de manera clara i detallada els procediments i criteris d'avaluació. El professor determina, d'acord amb el seu criteri i les característiques de l'assignatura, els instruments d'avaluació continuada o final.

L’obtenció de la titulació depèn de l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de Màster. L'avaluació d'aquest treball correspon a un tribunal, nomenat per la comissió responsable del departament al qual pertany el master. El resultat d’aquesta avaluació té efectes acadèmics en el cas d’estudiants interessats en ser admesos en el programa de doctorat en Humanitats.