Competències bàsiques

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins contexts més amplis ( o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que essent incompleta o limitada inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB4 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements o raons dareres que les sostenen a públics especialitzats i sense ambigüetats.

CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.