1r curs Un mòdul obligatori d'especialitat principal
(10 ECTS) i un mòdul d'especialitat secundària (10 ECTS) a escollir entre:
Mòdul 1. Literatura
1 assignatura obligatòria: Introducció a la Literatura Comparada
+ 1 optativa del mòdul
Mòdul 2. Art 
1 assignatura obligatòria: Teoria de les Arts
+ 1 assignatura optativa del mòdul
Mòdul 3. Pensament
1 assignatura obligatòria: Introducció al Pensament Contemporani
+ 1 assignatura optativa del mòdul
Tres mòduls optatius (30 ECTS) a escollir entre els mòduls 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Treball de recerca (10 ECTS)