* A partir del curs 2023-2024 la UPF oferirà el Màster en modalitat presencial. Les especialitats amb modalitat semi-presencial o en línia (OE, FOL i CAT-CAST UOC) només estaran obertes pels alumnes matriculats en les edicions anteriors del Màster interuniversitari UPF-UOC.

 

L'ensenyament on-line

Pel fet de ser una oferta formativa basada en la formació en línia, l'especialitat de FOL en el màster de professorat de la UPF-UOC permet que els estudiants puguin organitzar el seu temps segons les seves necessitats en diferents moments del curs. També els dóna experiència en l'aprenentatge no presencial i en l'ús d'aules virtuals i eines digitals aplicades a l'educació i en el coneixement de com es fa la integració de les TIC en el procés d'ensenyament i aprenentatge, fet que pot ser important per al seu futur professional. Amb l'ús del Campus Virtual, l'estudiant aprèn a moure's en un entorn de formació en línia, el coneixement del qual representa una experiència personal útil i un valor afegit per al domini de noves eines i mitjans tecnològics, cada vegada més presents en els diversos àmbits educatius.

Presentació

L'especialitat de Formació i Orientació Laboral està constituïda per dos blocs formatius interrelacionats: les assignatures de formació especialitzada i les pràctiques en centres educatius. 

L'especialitat en Formació i Orientació Laboral (FOL), destinada a futurs professors de Cicles Formatius, farà èmfasi tant en l'adquisició d’algunes de les competències docents més actuals, com ara la planificació i organització i desenvolupament curricular, la competència digital docent i tot el seguit de competències curriculars pròpies de l’àrea de FOL.

Dins les competències curriculars del mòdul de FOL trobem tot un ampli ventall d’objectius com són: d’una banda, l'Orientació i Inserció Laboral. Amb aquesta part del programa d’estudis de FOL es pretén que els alumnes siguin coneixedors dels mecanismes que permetin la seva integració en el mercat de treball, coneixent les estratègies per a la recerca de feina, els mecanismes per a l'ocupació per compte propi, tot partint de la reflexió de quins són els seus interessos personals i professionals.

D’altra banda, a FOL es treballa també la gestió del conflicte i els equips de treball. Es tracta d’ajudar als alumnes de cicles formatius a adquirir les habilitats necessàries que els permeti integrar-se en equips de treball i aprendre a valorar la necessària existència de diversitat de rols i opinions, reconeixent la possible existència de conflictes com aspecte característic de les organitzacions.

També es tracten temes sobre relacions laborals i seguretat social. L’estudiant de Formació Professional, futur treballador haurà d’exercir els seus drets i complir amb les seves obligacions laborals, alhora que li resultarà necessari al llarg de la seva vida professional conèixer l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social.

Finalment, una part molt important del Mòdul de FOL està orientat a aprendre a identificar les situacions de risc derivades dels entorns de treball i conèixer els mitjans de prevenció i protecció a aplicar en les activitats laborals. La superació d’aquesta part de la matèria de FOL capacita els estudiants de cicles formatius per exercir les funcions de nivell bàsic de Prevenció de riscos laborals a les empreses.

A banda del mòdul de FOL tot docent d’aquesta especialitat pot impartir EIE, un altre mòdul també transversal acrònim de Empresa i Iniciativa Emprenedora. Aquesta matèria posa les bases per explorar les possibilitats de l’autoocupació de l’alumne de cicles en treballar la seva iniciativa emprenedora. EIE permet considerar l’entorn de l’empresa en el que l’estudiant de formació professional pot crear i posar en marxa una possible empresa i li mostra les eines bàsiques per a una gestió empresarial exitosa. A més, el mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora posa un fort accent en la reflexió i elaboració posterior d’un pla d’empresa com a eina fonamental per tal de dur a terme una hipotètica posada en marxa.

Els coneixements transversals que contenen els ensenyaments de FOL i EIE impliquen al seu torn, que aquestes dues matèries siguin cursades per tots els estudiants de Cicles Formatius de FP tant de grau mig com de grau superior.

Finalment, els docents de FOL poden també impartir les matèries de Gestió de la prevenció y Prevenció de riscos derivats de la càrrega i de l'organització del treball, en els centres on s’ofereixi el cicle formatiu de grau superior de Prevenció de riscos professionals.