El procés de preinscripció es fa al mes de setembre i és únic per a totes les especialitats del màster que imparteixen les universitats catalanes. 

La preinscripció la centralitza l'Oficina d'Accés a la Universitat, depenent del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Cal que consulteu l'enllaç de l'Oficina per tenir tota la informació al respecte.

La preinscripció es farà on-line els dies 12, 13, 14 i 15 de setembre del 2017 a través del portal accesnet.gencat.cat. En el mateix període heu de presentar la documentació acreditativa en alguna de les seus que l'Oficina d'Accés a la Universitat té a Catalunya:

  • Certificat oficial de notes dels estudis universitaris amb el càlcul de la nota mitjana entre 0-10 segons el Reial decret 1125/2013, de 5 de setembre. En el cas dels estudiants de sistemes educatius estrangers, es recomana que presentin el certificat amb el càlcul de la nota mitjana sol.licitat a l'ANECA.
  • Títol o el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol.
  • Certificat del nivell B1 d'una tercera llengua (consulteu l'enllaç Acreditació lingüística).
  • Còpia impresa del comprovant de preinscripció.

Podeu enviar la documentació per correu postal: heu d'imprimir una còpia del comprovant de preinscripció i enviar-la amb la fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels vostres estudis a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona).

El dia 27 de setembre l'Oficina d'Accés a la Universitat us comunicarà l'assignació i enviarà a les universitats catalanes els llistats d'estudiants admesos a cada especialitat. Cada universitat es posarà en contacte amb els estudiants assignats per formalitzar la matrícula. Consulteu la distribució d'especialitats per universitat en aquest enllaç.

També podeu consultar les notes de tall d'accés a cada especialitat del màster del curs 2016-2017. Aquesta informació és orientativa perquè varia cada curs acadèmic en funció de la demanda de places.

Nota important:

Les dades que hagueu introduït en el moment de la preinscripció, són les què constaran per defecte a la base de dades de la UPF i que traspassarem a la UOC. És molt important que les dades siguin correctes: nom i cognoms amb accents, DNI amb la lletra, telèfon, adreça habitual i codi postal i, sobre tot, l'adreça d'email ja que serà el mitjà amb el que ens comunicarem més sovint.