1. Presentació
  2. Pla d'estudis (temps complet i temps parcial)
  3. Professorat i plans docents

Temps complet i temps parcial Temps complet i temps parcial

Els estudiants que facin el màster a temps complet han de matricular totes les assignatures (60 crèdits). Els estudiants que s'acullin a temps parcial hauran de matricular les assignatures que indica el pla per al primer curs acadèmic (30 crèdits). Al següent curs acadèmic es matricularan els 30 crèdits restants. Consulteu les assignatures del Pla d'estudis a la taula que trobareu a sota.

Avaluació

L'avaluació de totes les assignatures és continuada, no hi han exàmens presencials, excepte la presentació del Treball Fi de Màster que tindrà lloc un dia del mes de juny al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Idioma vehicular

L'idioma vehicular és el català. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.

Pràctiques en Centre Educatiu

La durada de les pràctiques és d'unes 250 hores repartides entre els tres trimestres del curs acadèmic. Les pràctiques s'han de cursar en centres de secundària de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb horari de matí.

El Departament d'Educació va iniciar un procés d'anàlisi i reflexió en relació al reconeixement de la tasca dels tutors de centres de pràctiques públics i concertats, que tutoritzen estudiants del Màster de Professorat de Secundària, que encara no ha finalitzat. Per aquest motiu, a l'espera del resultat d'aquest procés, pel curs 2019-2020, la universitat no està en disposició de poder garantir una plaça de proximitat als estudiants de les especialitats de FOL i OE, en algunes zones del territori català. Tot i així, un cop tinguem tota la relació d'estudiants i les seves preferències, treballarem cas per cas per a trobar la millor opció perquè tots els estudiants puguin cursar les pràctiques.
 

Pla d'estudis 

1r curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF/Codi UOC Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre Professorat
1. Fonaments de l'Educació Secundària (UOC on-line) 32510
M5.038
Projecte desenvolupament, aprenentatge i educació 5 0 Lorena Becerril
32437
M5.039
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 5 5 Josep Maria Mominó

2. Especialitat Docent

(UOC on-line)

32443
M5.042
Projecte Ensenyar i Aprendre FOL 5 5 Elsa Santamaria
32446
M5.044
Seminari d'Investigació i Innovació FOL 0 5 Julio Meneses

 

2n curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF/Codi UOC Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre Professorat
2. Especialitat docent (UOC on-line) 32444
M5.043
Projecte metodologies didàctiques de FOL 5 5 Guillem Bautista i Nati Cabrera
3. Pràcticum (presencial en centre educatiu) 32019
M5.045
Pràctiques en centre educatiu FOL 4 10 Guillem Bautista i Adriana Ornellas
32023
M5.046

Treball final de màster FOL

1 5 Guillem Bautista i Adriana Ornellas