Els documents han de ser originals o còpies compulsades. Si no disposeu de còpies compulsades, podeu presentar l'original juntament amb la fotocòpia simple i us retornarem l'original.

Cal presentar la documentació següent, un cop feta la matrícula i fins al 20 d'octubre:

 

 • En el cas que demaneu beca o gaudiu de bonificació (família nombrosa, certificat de discapacitat, etc.) cal aportar la documentació acreditativa: 
  • Beca: per matricular-te com a becari, has de descarregar i presentar el formulari de becari condicional de màster/doctorat. Els estudiants beneficiaris de la Beca General del Ministeri NO CAL que presentin el formulari de becari condicional. 

   L'imprès de becari condicional és un compromís, per part teva, que si la beca de la que ets beneficiari no cobreix l'import total de la teva matrícula o aquesta resulta denegada, quan la universitat et reclami l'import de matrícula corresponent, l'abonaràs en els terminis establerts.

   Recordeu que a l'hora de sol·licitar la beca heu de fer constar que us matriculeu a la Universitat Pompeu Fabra, independentment de l'especialitat que curseu. Si feu constar la UOC, o una altra universitat, la beca us serà denegada. 
  • Altres bonificacions: original i còpia del document acreditatiu
ATENCIÓ: * A l'import de la matrícula que percep la UOC en concepte de recursos per a l'aprenentatge, serveis de suport a la docència i serveis i recursos d'acolliment no se li aplica el descompte per beca o bonificació.

 

Renúncia de matrícula

Un cop assignada la plaça, si voleu renunciar ho heu de comunicar per correu electrònic a [email protected] i presentar una instància al punt d'informació a l'estudiant. Cal sol·licitar-ho abans del 30 de novembre.

Tingueu present que, un cop formalitzada la matrícula, per tal de poder-la anul·lar heu de fer el pagament íntegre de l'import, tal i com s'indica a la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.