Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya

És la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que imparteixen alguna de les especialitats. Publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i realitza el repartiment de places. Un cop finalitzat el procés, l'Oficina envia a les universitats catalanes el llistat d'estudiants admesos a cada especialitat de màster.

Pots consultar la universitat on pots cursar l'especialitat a la què tens accés per la teva titulació en aquest enllaç: Distribució de les especialitats del màster. Aquesta distribució s'actualitza cada curs acadèmic.

Per a qualsevol consulta relacionada amb els requisits d'accés i l'adjudicació de places del màster, us heu d'adreçar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Bústia de contacte, tel. 93 223 03 23 i 93 223 25 91).

Qui ha de fer el màster?

Va dirigit a llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats i graduats que vulguin ser professors d'ensenyament secundari, formació professional o ensenyament d'idiomes. Podeu consultar les exempcions en aquest enllaç.

Per accedir a les diferents especialitats del màster s'ha d'estar en possessió d'una titulació idònia o concordant amb l'especialitat docent, d'acord amb les resolucions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per accedir a la borsa d'interins.

La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.

Titulacions:

  • Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat: us aconsellem que consulteu aquest enllaç per assegurar que la vostra titulació d'accés al màster (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, grau, etc.), us permetrà, entre d'altres requisits, exercir com a professors de l'especialitat escollida. Heu de tenir en compte que el criteri per accedir a la borsa d'interins és el de tenir una titulació concordant amb l'ensenyament que voleu impartir i el títol del Màster de Formació de Professorat de Secundària de qualsevol especialitat que hagueu cursat.

Especialitat de Matemàtiques

El Màster de Formació del Professorat de Secundària de Matemàtiques s'imparteix amb caràcter interuniversitari, amb la participació de les universitats següents: UAB, UB, UOC, UPC i UPF. La coordinació del màster correspon a la Universitat Autònoma de Barcelona i les classes presencials s'imparteixen a la Universitat Pompeu Fabra, al Campus de La Ciutadella

Consulteu els horaris en aquest enllaç.

Podeu contactar amb el coordinador general del màster, Jordi Deulofeu de la UAB, per a qualsevol dubte:[email protected].