Durada 1 curs acadèmic a temps complet, 2 cursos acadèmics a temps parcial (60 ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Principalment horari de tarda
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 25
Modalitat De recerca, acadèmic i professionalitzador
Idioma
Espanyol, xinès i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte