Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
De tarda
Preu Estudiants UE: 2.906,4 € (preu pendent d'aprovació) | Estudiants no UE: 6.739,80 €
Places 25
Modalitat De recerca
Idioma
El castellà és l'idioma principal del màster, si bé alguna assignatura s'imparteix en català o en anglès. Els materials i la bibliografia estan en castellà, anglès i català. Es pot consultar l'idioma en què s'imparteix la docència en el pla docent de les assignatures.
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Doctorat en Comunicació (prèvia admissió)
Organització i contacte