Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS) 
Calendari De setembre a juny 
Horari
De tarda 
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 
Places 30 
Modalitat De recerca 
Idioma
El castellà és l'idioma principal del màster, si bé alguna assignatura s'imparteix en català o en anglès. Els materials i la bibliografia estan en castellà, anglès i català. Es pot consultar l'idioma en què s'imparteix la docència en el pla docent de les assignatures    
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Doctorat en Comunicació (prèvia admissió)
Organització i contacte