Documentació obligatòria* per presentar la sol·licitud d'admissió (format digital)

 • Títol universitari oficial de grau (o el títol de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte, de diplomat, d'enginyer o arquitecte tècnic o, en cas de les titulacions estrangeres, el títol equivalent atorgat per una institució d'ensenyament superior acreditada). Els àmbits acadèmics de la titulació han de ser: ciències socials i jurídiques. 
 • Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen.
 • Carta de motivació en castellà o en català, en què s'exposi l'interès per cursar el màster, d'una extensió d'entre 400 i 600 paraules;
 • Currículum Vitae actualitzat redactat en català o en castellà;
 • Escaneig del document d'identitat o passaport;
 • Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

*En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional. Les còpies digitals s’hauran d’acreditar amb els seus originals el dia de formalització de la matrícula, vegeu apartat de Matrícula del present curs.

 

Documentació que es valorarà (opcional en format digital)

 • Certificat del nivell B2 d'anglès, del nivell B2 de català, o d'altres llengües (només es valoraran certificats expedits per organismes reconeguts).
 • Titulació de grau/llicenciatura en dret.
 • Formació acadèmica complementària en les àrees relacionades amb el màster.
 • Fins a dues cartes de recomanació.
 • Experiència laboral en un sector relacionat amb l'àmbit temàtic del màster
 • Experiència investigadora.
 • Experiència docent.
 • Formació professional complementària.

Complementàriament, dins d'aquest apartat la comissió de selecció pot concertar una entrevista amb el candidat.

 

Informació específica sobre el títol oficial de grau i l’expedient acadèmic

Si en el moment de formalitzar la preinscripció ja has acabat els estudis de grau o llicenciatura, has d'enviar-nos la documentació següent:

 • Fotocòpia del títol universitari, o bé fotocòpia del resguard de pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial definitiu de grau o llicenciatura.

Si, en canvi, en el moment de formalitzar la preinscripció encara no has finalitzat els estudis de grau o llicenciatura, has de lliurar-nos la documentació següent:

 • Declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol de grau o llicenciatura abans de l'inici del màster.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial provisional del grau o llicenciatura.
Si el títol o l'expedient acadèmic no són en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, se n'ha d'adjuntar una traducció jurada al català o al castellà.

Procediment de selecció

La selecció dels candidats es duu a terme per un Comitè de Selecció integrat per tres professors del Departament. El Comitè valora les sol·licituds d’acord amb els criteris següents:

 • Formació universitària prèvia, preferiblement en l’àmbit del Dret, i expedient acadèmic
 • Adequació general del perfil del candidat als objectius i continguts del programa de màster
 • Interès i motivació del candidat, segons la carta de motivació
 • Experiència professional, investigadora i docent, segons el currículum vitae aportat
 • Suport per part de professors universitaris o professionals que coneguin els candidats

El Comitè de Selecció decidirà les admissions seguint el calendari de convocatòries de cada curs.