El Màster preveu els mecanismes següents de suport i tutorització dels alumnes admesos al programa:

 • Activitats d’acollida
  • Sessió de tutoria prèvia a l’inici del curs

Els estudiants que han estat admesos al Màster poden concertar una sessió de tutoria amb el coordinador per tal que els orienti, abans de l’enviament del full de prematrícula, sobre el contingut de les assignatures optatives

 • Sessió de benvinguda

El primer dia lectiu del curs se celebra una sessió d’acollida en què el coordinador i el personal de suport administratiu del Màster donen la benvinguda als estudiants i expliquen els aspectes més importants del programa

 • Curs de competències digitals

A la sessió de benvinguda també es presenta el curs en línia de formació en competències digitals organitzat pel Servei de Biblioteca i TIC de la UPF. Aquest curs permet que els estudiants adquireixin els coneixements i habilitats necessaris, en matèria d’ús de les tecnologies i dels recursos d’informació, per al correcte desenvolupament de la seva activitat

 • Suport administratiu

Els estudiants admesos al programa reben el suport de l’Oficina de Postgrau i Doctorat de la UPF en tot allò relatiu a la preinscripció, l’accés i l’admissió al programa, així com la matriculació i la gestió de l’expedient. Aquesta Oficina també s’encarrega de coordinar el procés d’admissió dels estudiants becats per institucions.

Per la seva banda, l’Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA) organitza sessions de benvinguda per als estudiants internacionals dels màsters de la UPF

 • Activitats de suport i seguiment durant el curs acadèmic
  • Tutories de suport i seguiment del coordinador del Màster

El coordinador del Màster duu a terme reunions de seguiment individuals durant tot el curs, en funció de les necessitats dels estudiants. Aquestes reunions permeten identificar necessitats específiques de suport educatiu, detectar possibles dificultats en l’aprenentatge i problemes en el desenvolupament d’alguna assignatura, analitzar el rendiment acadèmic, orientar sobre possibles convenis de pràctiques i sortides professionals, etc.

 • Tutories de suport i seguiment del professorat del Màster

Els professors del Màster duen a terme tutories de seguiment individuals, en funció de les necessitats dels estudiants. Aquestes tutories permeten resoldre dubtes sobre la guia docent de l’assignatura, sobre els seus continguts, sobre els materials d’estudi, sobre el sistema d’avaluació, etc.

 • Sessió informativa sobre el TFM

Durant les primeres setmanes del curs el coordinador del Màster celebra una sessió presencial específica amb tots els estudiants on s’expliquen tots els aspectes relatius a l’elaboració, tutorització i avaluació del Treball de Fi de Màster

 • Tutories específiques del TFM

Els estudiants han de mantenir un mínim de tres reunions al llarg del curs amb el seu tutor o tutora de TFM abans de lliurar-lo. Totes les reunions relatives al TFM queden documentades en un full de tutoria per a deixar constància de l’acció tutorial realitzada

 • Suport administratiu del Màster

Els estudiants poden adreçar-se al personal de suport administratiu del Màster de la Secretaria de la UCA de Dret per a qualsevol dubte o tràmit administratiu relacionat amb els seus estudis (horaris, emissió de certificats, informació sobre la modificació de matrícula, etc.)

Consulta aquí la llista de tutors disponibles amb les seves branques de coneixements.