Per a accedir al Programa d'Intercanvi CIEL es preveuen les tres vies següents, sempre que es compleixin els requisits generals del Programa (vegeu la pestanya “requisits”).

IMPORTANT: és responsabilitat de l'estudiant sol·licitar dintre del termini i en la forma escaient l'admissió a les universitats de destinació. L'admissió en el Programa CIEL per part de la UPF no eximeix de sotmetre's als procediments de sol·licitud i admissió que cada universitat de destinació estableixi. És obligació dels estudiants informar-se i realitzar els tràmits de sol·licitud i admissió de la universitat de destinació.

1. Accés a través del Programa Erasmus+

Aquells estudiants que per raó de nacionalitat puguin beneficiar-se del Programa Erasmus+ seran seleccionats en una convocatòria competitiva que se celebrarà cada octubre/novembre de l'any acadèmic. Per a participar en el Programa Erasmus+ ha de tenir-se la nacionalitat d'algun dels Estats que participen en el Programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s'està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l'activitat.

La resolució de la convocatòria atorga tant una plaça en el Programa CIEL com una beca per a donar suport a l'estada sobre la base del Programa Erasmus +.

Convocatòria: octubre/novembre de cada any. En cada convocatòria es detallaran les places ofertades, així com el procediment de resolució i documents a adjuntar.

Suport: Beca en el Programa Eramus+.

 

2. Accés fora del Programa Erasmus +

Els estudiants que, per raó de nacionalitat o altres circumstàncies, no puguin participar en el Programa Erasmus+ o, s'haguessin quedat sense plaça per esgotament de les places convocades en el Programa Erasmus+, podran accedir al Programa CIEL sense suport de beca.

Convocatòria: oberta tot l'any. En qualsevol moment, els candidats poden presentar una sol·licitud que ha de presentar-se en Secretaria de Dret

Suport: sense beca.

 

3. Accés des del Grau a través del Programa Erasmus +

Els estudiants de Grau que hagin realitzat un intercanvi en alguna de les universitats participants del Programa CIEL durant el Grau, podran optar pel CIEL en cas de matricular-se en el Màster. Per a això, hauran de tenir un mínim de 180 crèdits ECTS i haver realitzat l'intercanvi en el Grau durant el quart curs. Només els crèdits de les assignatures cursades a nivell de Màster en les universitats participants del CIEL podran ser computades a l'efecte dels 30 crèdits ECTS necessaris per a obtenir el CIEL.

Convocatòria: novembre de cada any. Els estudiants de Grau participaran en la convocatòria general de mobilitat de la Universitat Pompeu Fabra i expressaran, en el cas d'obtenir plaça en alguna de les universitats participants del CIEL, la seva intenció d'optar al CIEL quan cursin el Màster. Hauran d'informar de la seva intenció al Coordinador de Mobilitat de la Facultat de Dret i l'acord acadèmic es negociarà tenint en compte la intenció d'obtenir el CIEL.

Resolució: Coordinador de Mobilitat

Suport: Beca en el Programa Eramus+