1. Què és?

El treball de fi de màster (TFM) és un projecte, estudi o informe original, sobre un tema específic d'anàlisi del discurs, en el qual l'estudiant, amb la supervisió de professorat de l'àmbit, integra, aplica i desenvolupa les competències adquirides al llarg del màster. El TFM té un pes de 10 crèdits.

2. Qui supervisa l'elaboració del TFM?

El TFM es duu a terme sota la supervisió d'un director/a de TFM, la funció del qual és orientar i guiar l'estudiant en el desenvolupament i consecució del seu objectiu i donar el vistiplau al projecte un cop aquest estigui enllestit. El director del treball ha de formar part dels Departaments que participen en el MED.

L'estudiant tria el director/a del TFM en funció dels seus interessos de recerca, assessorat pel tutor/a acadèmic de l'estudiant. El tutor/a acadèmic, si escau, ha de facilitar el contacte de l'estudiant amb els membres del professorat que es considerin adients i ha d'assegurar que l'estudiant i els possibles directors de treball s'hagin posat d'acord.

Un cop l'estudiant ha fet la seva tria, eleva una sol·licitud al coordinador/a del màster amb el vistiplau del tutor/a acadèmic fent servir l'imprès corresponent dins el termini establert per a cada curs. Els estudiants hauran d’omplir el formulari virtual “TFM: Proposta de títol i docents per a la seva direcció” que trobaran a l’apartat “procediment” d’aquest mateix full abans del 28 de febrer.

L'estudiant i el director/a del TFM han d'acabar de definir el tema del TFM i l'enfocament metodològic i han d'acordar un pla de treball i el seu seguiment com més aviat millor. Si hi ha desviacions significatives del pla de treball, es detecta qualsevol altre element que faci sospitar que el TFM pot no cloure's de forma adient i dins del termini previst, o, si per causa justificada, es considera que cal fer canvis en la direcció del TFM, cal que el director/a del TFM o l'estudiant ho comuniquin al coordinador/a del màster i al tutor/a acadèmic com més aviat millor.

3. Quina és la dedicació de l'estudiant al TFM?

La dedicació de l'estudiant al TFM correspon a 10 crèdits (10 crèdits x 25 hores per crèdit = 250 hores). Aquestes hores inclouen les tasques relacionades amb el TFM: fonamentació i anàlisi bibliogràfica, la discussió amb el director/a, la recollida de dades, comprovació d'hipòtesis i altres elements, inclosa, evidentment, la pròpia redacció del producte final.

L'estudiant pot començar a dedicar-se al TFM de seguida que s'hagi concretat qui actuarà de director/a. Llevat d'alguna excepció puntual, la docència presencial de les altres assignatures del programa es concentra en el primer i segon trimestre, de manera que el tercer trimestre es pugui dedicar de manera preferent a la consecució del TFM.

El gruix de les hores que l'estudiant dedica al TFM són hores de treball autònom. És responsabilitat de l'estudiant advertir el director/a del TFM i, si escau, el tutor/a acadèmic de cap mena de dificultat acadèmica o personal que pugui interferir en el compliment del pla de treball i el mètode de seguiment acordat. No s'admetrà a defensa cap TFM que no hagi estat objecte de seguiment per part del director/a i per al qual se n'hagi obtingut el vistiplau corresponent.

4. Com ha de ser, el TFM?

El TFM ha de representar una aportació original de l'estudiant en l'àmbit de recerca de la seva especialització. Aquest projecte ha de seguir un plantejament investigador i una metodologia adients i el producte formal ha de complir amb les característiques formals pròpies de la disciplina. Una guia útil per pensar en el contingut i la forma del TFM-recerca és que pugui ser un article publicable en una revista de l'àmbit de recerca corresponent. Cal valorar la qualitat de l'aportació per sobre de l'extensió, ja que les característiques concretes del TFM poden variar segons l'especialització, però, com a norma general, es pot esperar un producte final d'unes 25 a 40 pàgines impreses a doble espai (annexos a banda).

El TFM s'ha d'entregar en format WORD i en PDF. És important que incloguin els elements següents, en el següent ordre:

  • Portada: títol, autor, denominació del màster, director/a del TFM i data de lliurament (vg. format preestablert al web de l'MLTA)
  • Resum/abstract d'una extensió màxima de 150 paraules, redactat en la mateixa llengua del document
  • Llistat de paraules clau (keywords) en anglès sobre el contingut del treball (amb una extensió màxima de 200 caràcters)
  • Introducció
  • Cos del treball (amb els apartats que es considerin oportuns)
  • Conclusió
  • Bibliografia

5. Quin és el procediment per lliurar el TFM i preparar-ne la defensa

El TFM es presenta en una defensa pública davant d'un tribunal compost per tres professors doctors. Cada tribunal estarà coordinat per un president de tribunal, que coordinarà unes 10-12 defenses. Aquestes defenses es faran de manera agrupada en franges horàries.

La tasca del president serà coordinar la celebració de les defenses assignades, així com la coordinació amb Secretaria i els membres del tribunal. Recollirà a Secretaria els fulls d'avaluació de cada TFM, així com el full d'acceptació de la publicació en línia del treball, que haurà lliurat ja signat l'estudiant. Finalment, vetllarà per la uniformització en el procés d'avaluació, i proposarà un candidat a Matrícula d'Honor, si considera que entre els TFMs que ha avaluat n'hi ha cap que en sigui mereixedor. 

Al tribunal de cada TFM, a banda del president, hi haurà el director del treball juntament amb un altre professor intern o extern al programa proposat pel director del TFM o, en el seu defecte, pel president de la comissió o pel coordinador del Màster. 

L'acte de defensa  no ha de durar més de 50 minuts, dels quals un màxim de 20 minuts són per a la presentació oral per part de l'estudiant. Un cop acabada la presentació, el tribunal pot formular preguntes a l'estudiant i fer observacions sobre el TFM, que l'estudiant ha de respondre de manera adient. En acabar el debat, el tribunal delibera i acorda una qualificació, que es fa constar en l'acta corresponent. La qualificació del TFM, igual que la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant una valoració quantitativa del 0 al 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent qualitatiu (suspens, aprovat, notable, excel·lent).

Les defenses dels TFMs es faran entre el 2 i el 13 de juliol.

6. Què s'ha de fer abans de la defensa?

Consulteu tot el procediment i el document de protocol per a les defenses no presencials d'aquest curs.

7. Se'n fa difusió externa, d'alguns TFM-Recerca? Què és el Repositori Digital de la UPF?

La difusió de la pròpia recerca és un ingredient essencial en l'activitat investigadora. Per tal d'iniciar l'estudiant en l'hàbit de la publicació, el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge recomana la inclusió dels TFM-recerca que reben la qualificació de 9.0 o superior (excel·lent) al e-Repositori, el Repositori Digital de la UPF. El repositori institucional de la UPF recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l'activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l'impacte de la investigació feta a la UPF.

El Departament publica els TFM-recerca qualificats amb un  excel·lent en una col·lecció denominada Treballs dels Estudiants, dins del Repositori. La difusió del TFM-recerca mitjançant el Repositori no és obligatòria, però si que és una manera senzilla i eficient de difondre la feina de l'estudiant entre la comunitat acadèmica en general. Aquests treballs de Recerca presents al Repositori també tindran un enllaç en el web de l'MDE.