El Màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal pretén que els estudiants adquireixin una formació avançada de caràcter especialitzat orientada a l'exercici de tasques investigadores i acadèmiques.


Al final del màster, els estudiants...

  • Tindran coneixements avançats en criminologia i excecució penal
  • Podran aplicar els coneixements sobre teories criminològiques per formular hipòtesis de recerca i dur a terme recerques empíriques rigoroses en l'àmbit de l'execució penal.
  • Podran formular conclusions coherents amb la recerca empírica realitzada i proposar solucions als problemes penològics analitzats que siguin sensibles a les seves conseqüències socials.
  • Sabran comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la recerca, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat. 
  • Podran desenvolupar habilitats de recerca que els permetran tractar de manera autònoma noves àrees d'estudi.