• upf.edu
 • Informació per a ...
 • Contacte
 • ca
 • Campus Global

Competències

Competències específiques

 • Demostrar que es coneix la recerca criminològica avançada en matèria penalògica.
 • Dissenyar un projecte de recerca coherent en penalogia
 • Utilitzar correctament les tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi en
  desenvolupament d'un projecte de recerca.
 • Redactar un article científic apte per ser publicat en una revista especialitzada,
  tant en llengua espanyola com en llengua anglesa.
 • Elaborar un informe de recerca en equip que integri diferents perspectives d'anàlisi.

Competències generals

 • Treballar en equip.
 • Demostrar habilitats de treball autònom.
 • Gestionar de manera correcta el temps per augmentar el rendiment.
 • Planificar les tasques en funció dels recursos disponibles.
 • Redactar informes finals de recerca estructurats en els quals es presentin amb claredat els objectius de la receca, la metodologia
  utilitzada, els resultats i les conclusions.
 • Extreure de manera coherent les implicacions pràctiques de la recerca empírica analitzant-ne adequadament els costos i les
  possibilitats de realització.
 • Elaborar un projecte de tesis doctoral autònom en el qual s'inclogui la hipòtesi de treball, fonts, metodologia i implicacions
  de la recerca.
 • Transmetre adequadamet el marc d'un congrés o seminari científic les idees i els treballs empírics duts a terme, tant a un
  públic especialitzat com a un públic no especialitzat, en castellà i en anglès.