Com s'aprova?

Els 15 ECTS el TFM s'aproven mitjançant la presentació d'un treball que demostri la capacitat de fer recerca, en una defensa pública davant d'una comissió integrada per tres professors doctors.

Objectiu

El TFM té com a objectiu demostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l'alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de l'alumne sota la guia i orientació d'un tutor.

Dedicació de l'estudiant

La dedicació de l'estudiant al TFM és de 375 hores. Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, la discussió amb el tutor del treball i la redacció del treball.

Tutor del Treball de Recerca

El TFM es du a terme sota la supervisió del tutor de l'estudiant que assigna el coordinador del Màster en el moment de la tutoria de matrícula. 
Poden dirigir TFM doctors que imparteixin docència en el Màster, doctors del Departament, doctors de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament i doctors de fora de la UPF amb cotutoria de doctors del Departament. 
En qualsevol altre supòsit el coordinador del Màster demanarà la corresponent aprovació a la Comissió POP del Departament.

Termini de presentació

Els TFM s'han de presentar dins el terminis establert en la Normativa:

Dipòsit fins al 25 de juny (per al curs 2019-2020, en casos degudament raonats i amb el vistiplau del tutor, es podrà entregar fins al 16 de juliol*)

No s'admeten pròrrogues. Els estudiants que no presentin o no superin del TFM podran tornar a matricular-lo el curs següent, amb el recàrrecs de matrícula corresponent i sempre que compleixin el requisit de permanència i màxim de convocatòries.

(*) Es important tenir present que, en tot cas, no es tracta de dues convocatòries, ja que les assignatures dels màsters universitari tenen una sola convocatòria per cada curs d'acord amb la normativa.

Lloc de presentació


A la Secretaria del Departament de Comunicació.

Requisits formals del treball

- Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
- Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
- Portada amb:

  1. Títol del document.
  2. Autor o autors del document.
  3. Data de publicació : Curs 20--/--
  4. El nom de la col·lecció: Treballs de Fi de Màster dels programes de postgrau del Departament de Comunicació
  5. Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
  6. Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra


Exemple de portada

- Pel que fa a la còpia en format electrònic: El document ha d'estar en format PDF. Si porta associat altres fitxers (imatges, programari, gravacions d'àudio/vídeo, etc.) es poden carregar junt amb els fitxers de text. Es recomana que siguin formats coneguts. Els fitxers ha de ser inferior a 40Mb, per aquest motiu, hi pot haver tants fitxers com calgui per document.

Documentació per a la presentació

  1. Document del dipòsit del Treball de Fi de Màster 
  2. Una còpia del Treball de Fi de Màster en format PDF per correu electrònic a l'adreça [email protected], indiqueu en l'assumpte TFMnom.cognom, d'acord amb els requisits formals establerts en la Normativa (veure art.4 de la Normativa)
  3. Autorització per dipositar el treball al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RecerCat)

Terminis de defensa

Els TFM s'han de defensar dins el terminis establert en la Normativa:

Defensa el 15 de juliol. Els horaris de les defenses es poden consultar aquí. En el cas que s'autoritzi la presentació al setembre, les dates de defensa seran 3 i 4 de setembre. Els horaris de les defenses de setembre es poden consultar aquí.

El termini entre el dipòsit i l'acte de defensa pública no serà mai inferior als quinze dies naturals. Durant aquest període, els treballs estaran a disposició dels professors doctors del Departament.
Les dates concretes de defensa es poden consultar més endavant.

Tribunal

El treball es defensa públicament davant d'una comissió avaluadora composta per tres professors doctors designats pel Departament.

Tribunal:

Tutor del treball més dos professors a proposta de l'equip de direcció del Màster

Publicació del Treball

Atorgar la qualificació d'excel·lent a un treball implica la obligatorietat de publicar el treball a RECERCAT, repositori de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, amb la finalitat d'augmentar-ne la visibilitat. Per tal de aquesta disposició es faci efectiva en el moment de dipositar el Treball de Fi de Màster, l'estudiant presentarà l'autorització corresponent. Només es podran introduir les modificacions que, eventualment, el tribunal indiqui concretament a l'acta de qualificació, i una vegada realitzades, requeriran l'aprovació prèvia 
del tribunal.

És imprescindible

El TFM ha de desenvolupar-se seguint:

Normativa sobre el treball de recerca dels Programes de Postgrau (Màster) del Departament de Comunicació

Procediment per a la realització del treball de recerca dels Màsters de recerca i dels Doctorats preBolonya, aprovat per la Comissió del POP en sessió de l'1 de juliol del 2008.

Modalitats TFM

Aquesta normativa, així com qualsevol modificació, han de ser aprovades per la Comissió del POP del Departament de Comunicació.