L'estudiant haurà de realitzar un Treball Final de Recerca (de 20 crèdits ECTS) en què l'alumne pugui exercitar la creativitat en el camp de la investigació. Aquest treball de recerca s'ha d'integrar en les línies d'investigació dels grups del Departament de Comunicació de la UPF o bé dels Departaments en Cinema de les altres universitats. D'aquesta manera s'assegura que l'estudiant pugui ser tutoritzat per un expert. Preferentment, però, l'estudiant hauria de ser tutoritzat per un professor de l'universitat d'origen per facilitar el seguiment de la investigació.

El Treball Final de Recerca ha de correspondre a una investigació original. S'ha de realitzar amb una metodologia rigorosa, segons les regles acceptades per les comunitats científiques de les universitats que formen part del conveni.

Les competències que l'estudiant haurà d'assolir amb aquest Treball de Recerca són:

  1. Ser capaç de plantejar nous problemes d'investigació en l'àmbit del cinema i l'audiovisual o proposar apropaments diferents a problemes clàssics en aquest àmbit.
  2. Saber buscar les fonts documentals per abordar un problema d'investigació.
  3. Treballar amb competència en l'anàlisi i la recerca.
  4. Aplicar el mètode científic correctament.
  5. Defensar un treball de recerca.

El Treball Final de Recerca serà presentat i defensat davant d'un tribunal format per 3 doctors professors del màster. La composició d'aquest tribunal serà de sis membres (tres titulars i tres suplents): president, secretari i vocal.