L'alumne ha de cursar un total de 120 crèdits ECTS per poder obtenir el títol propi de Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals. Aquests crèdits s'obtindran en dues fases, que no necessàriament es correspondran a dos anys acadèmics.

La primera fase és la finalització i obtenció d'un mínim de 40 crèdits ECTS (i un màxim de 60 crèdits) del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis. L'obtenció d'aquests 40 crèdits (mínim) permet a l'estudiant accedir a la segona fase d'especialització i internacionalització de la formació, participant en el Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS) a través de dues estades en les universitats col·laboradores i la realització d'un Treball Final de Màster Internacional, que equivaldrien a 60 crèdits ECTS.

En cas que l'estudiant en la primera fase no hagi presentat el TFM del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis (20 crèdits ECTS), l'haurà de presentar en la finalització de les dues mobilitats.

La culminació amb èxit d'aquestes dues fases permet a l'estudiant UPF poder obtenir aquest títol propi internacional. 

 

En aquesta primera fase l'estudiant haurà de cursar les assignatures obligatòries i les assignatures optatives del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis fins a obtenir un mínim de 40 crèdits ECTS. Els 20 crèdits ECTS restants (corresponents al Treball Final de Màster) es podran obtenir en aquesta primera fase o bé al final de la segona fase.

Aquesta primera fase del programa d'orientació a la recerca consta de 60 crèdits ECTS que tant es poden realitzar a temps complet (en un any) com a temps parcial (en dos anys), segons la distribució que s'estableixi en el Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis.

 

  • Segona fase (60 crèdits del Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (propi))

Un cop l'alumne ha superat el mínim de 40 crèdits ECTS de la manera que s'ha indicat anteriorment i vol aprofundir en la formació rebuda des d'una òptica internacional, pot emprendre les dues mobilitats en dues universitats diferents dins de la xarxa de col·laboradors. A través d'aquesta via, a part del títol oficial, l'estudiant tindrà dret a obtenir també el títol propi de Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS).

Per a l'obtenció d'aquest títol propi de caràcter internacional, l'estudiant haurà de cursar un total de 60 crèdits ECTS, 40 dels quals s'obtindran dels mòduls d'especialització que oferirà cadascuna de les universitats estrangeres en els diferents quadrimestres i, els 20 de restants, a partir del Treball Final de Màster que realitzarà l'estudiant.

Així doncs, els estudiants hauran d'obtenir:

  • 40 crèdits que s'obtindran dels mòduls d'especialització que oferirà cadascuna de les universitats estrangeres en els diferents quadrimestres. Aquests crèdits s'assoliran a través de dues estades (una per quadrimestre) en dues universitats diferents i a poder ser en dos països diferents. En una de les Universitats elegides per l'estudiant, s'hauran de cursar 15 crèdits (3 assignatures) i en l'altra 25 crèdits (5 assignatures). 
  • 20 crèdits restants, a partir del Treball Final de Màster Internacional.

Aquesta segona fase del programa d'especialització i internacionalització de la recerca de 60 crèdits ECTS tant es podria realitzar a temps complet (en un any) com a temps parcial (en dos anys). 

En el cas que l'estudiant els vulgui fer en un any, hauria de cursar 25 crèdits ECTS durant el primer quadrimestre corresponent a la seva primera mobilitat a l'estranger, 15 crèdits ECTS durant el segon quadrimestre corresponent a la segona mobilitat a l'estranger i, durant el tercer trimestre UPF, hauria de matricular el Treball Final de Màster Internacional, els 20 crèdits restants.

En el cas que l'alumne els volgués fer en dos anys, hauria de realitzar una mobilitat per any d'un mínim de 20 crèdits ECTS i realitzar el Treball Final de Màster Internacional en el segon any.