En el procediment de selecció s'aplicaran els següents criteris de valoració:

  • Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada d'acord amb la normativa de valoració d'expedients acadèmics de la UPF i ponderat l'expedient acadèmic segons la nota mitjana de la universitat d'origen.

  • Formació acadèmica o professional complementària.

  • Es valoraran els interessos de recerca de l'estudiant en relació al Màster Internacional i la seva línia d'investigació, a través de la breu memòria acadèmica presentada.

 

Barem de valoració dels estudiants

Com s'ha comentat en els criteris de selecció, la valoració dels sol·licitants es farà tenint molt en compte els expedients dels estudis realitzats anteriorment (50%) i també es valorarà la formació acadèmica o professional complementària com certificats o títols d'altra formació complementària en àmbits afins al màster (50%).