El màster universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis està duent a terme el procés d'acreditació . El Comitè Intern d'Avaluació
(CIA), nomenat pel rector de la UPF i integrat pel director del Departament, el subdirector de postgrau, la coordinadora del màster, un estudiant del màster, una tècnica del CQUID i la cap de secretaria del Departament, han elaborat l'autoinforme d'avaluació de la titulació.

L'autoinforme es fa públic en aquesta pàgina web i, posteriorment, es tramitarà per a la seva revisió a l'AQU durant el mes de desembre de 2014. El AQU nomenarà un Comitè d'Avaluadors Externs (CAE), encarregat de la revisió de l'autoinforme i d'emetre l'informe de revisió del Comitè d'Avaluadors Externs (CAE).

El procés d'avaluació culminarà amb la visita del CAE, la primera setmana de març del 2015, en què s'inclourà una audiència pública a la qual podrà assistir qualsevol persona interessada i amb l'emissió de l'informe definitiu del CAE.

Seguint criteris de transparència de rendició de comptes fem públics els documents següents:

  • Autoinforme d'avaluació (CIA). Se'n poden enviar comentaris a [email protected] de l'1 al 8 de desembre del 2014
  • Visita del CAE: composició, calendari i programa