El pla d'acció tutorial consta de dues accions principals:

  1. Tutoria abans de la matriculació: duta a terme per la coordinadora del màster i que consisteix a resoldre consultes i dubtes dels estudiants inscrits, que van des de l'elecció d'optatives fins a la futura orientació professional. El més habitual és fer-ho mitjançant correu electrònic o per telèfon, tot i que també poden convocar-se reunions presencials, si cal.
  2. Tutoria als estudiants matriculats: dóna suport als estudiants en el recorregut formatiu del màster. Donat el reduït nombre d'estudiants, generalment n’hi ha prou amb la supervisió del coordinador acadèmic durant el primer trimestre que comprèn les classes. A més de la supervisió del coordinador del màster, s'assigna un altre tutor acadèmic per als estudiants que realitzen el seu projecte experimental del màster en centres externs a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta figura correspon a un professor investigador actiu de plantilla del Departament responsable del màster BIOMED (DCEXS), l'àrea d'experiència del qual sigui afí a la del projecte de l'estudiant.

 

Al llarg de les pràctiques externes conduents al treball de fi de màster (TFM), la coordinadora en fa un seguiment en línia mitjançant qüestionaris per a cada estudiant i el suport dels directors del TFM i les tutories presencials, que poden ser en petits grups o individuals, a sol·licitud de l’estudiant.

 

Funcions del tutor

Els estudiants matriculats en el màster tindran assignat un tutor amb les funcions següents:

 

  • Informativa: per facilitar informació de caràcter general i específica sobre qüestions i recursos que orientin l'estudiant a accedir a les fonts d'informació que puguin ser d'utilitat per als seus estudis.

 

  • Seguiment acadèmic i intervenció formativa: seguiment del rendiment i de la progressió de l'estudiant en el seu projecte i orientació de cara a l'elaboració del TFM.

 

Assignació del tutor

El professor tutor és proposat per la coordinadora del màster de manera consensuada amb l'estudiant i el mateix tutor.